University of Oulu

”Yhen päivän aikanaki sää voit kyllä kokea niinku kaikki tunteiden kirjo” : tunteet ammatti-identiteetin muovaajina varhaiskasvatuksen opettajien kertomuksissa

Saved in:
Author: Hakkarainen, Raija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 76
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212123699
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Hakkarainen, 2022
Publish Date: 2022-12-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Körkkö, Minna
Ylitapio-Mäntylä, Outi
Description:

Tiivistelmä

Tarkastelen tutkimuksessani varhaiskasvatuksen opettajien työssä kokemia tunteita sekä niiden suhdetta ammatti-identiteetin rakentumiseen. Tutkimuksen taustalla vaikuttavat sekä kokemukset kentältä että aikaisempi tutkimustieto, jonka pohjalta opettajan työtä pidetään emotionaalisena työnä. Vaikka varhaiskasvatuksen haasteet ovat olleet vahvasti esillä julkisessa keskustelussa, kohdistetaan huomio tässä tutkielmassa yleisesti työn herättämiin tunteisiin ja tunnekokemuksiin.

Tutkimukseni on toteutettu kerronnallisella lähestymistavalla, ja aineistona toimii kolmen varhaiskasvatuksen opettajan haastattelut. Haastatteluaineisto on kerätty toukokuun 2022 aikana. Aineiston analyysi on toteutettu narratiivisia analyysejä mukaillen. Selvitän tutki-mukseni avulla millaisia tunteita varhaiskasvatuksen opettajat kokevat työssään ja mitkä asiat tunteita herättävät, sekä millä tavalla opettajat säätelevät omia tunteitaan. Lisäksi selvitän, miten opettajat kokevat oman ammatti-identiteettinsä rakentuvan suhteessa tunteisiin.

Aineistoni kertomusten pohjalta varhaiskasvatuksen opettajan työ näyttäytyy tunnepitoisena työnä, jossa voidaan kokea saman päivän aikanakin useita erilaisia tunteita. Tunteita herättävinä tekijöinä toimivat resurssipula, lapset, vanhemmat, työyhteisö, ylempi valta/ yhteis-työtaho ja media. Kertomuksissa haastavimpana tunteena yleisimmin näyttäytyi turhautuminen, mutta vastaavasti työssä koettiin myös iloa, levollisuutta ja onnistumisen tunteita. Opettajat kokivat työssään myös tunteiden ristiriitaisuutta sekä riittämättömyyden tunnetta, mutta kielteiseksi koetut tunteet saattoivat myös kokemuksen myötä muuttua lopulta myönteisiksi. Omien tunteiden säätelyssä korostuivat ammatillisuuteen pohjautuva tunteiden hillitseminen, sosiaalinen ja kollegiaalinen tuki sekä tiedolliset säätelykeinot. Opettajat rakensivat tunnekokemustensa pohjalta omaa ammatti-identiteettiään persoonallisen ja ammatillisen välisenä vuoropuheluna, jossa kontekstilla nähtiin myös olevan olennainen rooli. Työssä kokemiensa tunteiden ja tunnekokemusten pohjalta opettajat näkivät oman ammatillisuutensa kehittyneen sekä omaan opettajuuteen kuuluvan pedagogisen ajattelun ja osaamisen vahvistuneen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Raija Hakkarainen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/