University of Oulu

Sidosryhmäyhteistyön hyödyntämisen mahdollisuudet ammatillisessa rakennusalan koulutuksessa

Saved in:
Author: Heittokangas, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Pages: 93
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212133727
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Heittokangas, 2022
Publish Date: 2022-12-14
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kauppila, Osmo
Haapasalo, Harri
Reviewer: Haapasalo, Harri
Description:

Tiivistelmä

Tämä diplomityö käsittelee ammatillisen rakennusalan koulutuksen ja sidosryhmäyhteistyön hyödyntämisen mahdollisuuksia. Vuonna 2018 tuli voimaan uusi laki, laki ammatillisesta koulutuksesta. Sen myötä ammatillinen koulutus koki uudistuksen. Uudistuksen eräs tavoite on saada ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyötä tiiviimmäksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia keskeisiä haasteita liittyy ammatillisen oppilaitoksen tilahallintaan ja millainen tietämys sidosryhmissä on ryhmäintegraation mahdollisuuksista sekä millainen tahtotila ja tilavalmius sidosryhmillä olisi vastata tällaiseen kumppanuusmuotoon. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään mitä hyötyjä sidosryhmäyhteistyöllä voitaisiin saavuttaa rakennusalan opetuksessa.

Diplomityö toteutettiin case-tutkimuksena, johon sisältyi puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Kirjallisuuskatsaus tuo tutkimuksessa tietoa ja perustaa tutkimuksen tavoitteiden selvittämisen tueksi. Tässä tutkimuksessa lopputuloksen kannalta haastatteluilla on erityisen suuri merkitys. Haastateltavat valikoitiin case-yrityksen kannalta maantieteellisesti läheiseltä alueelta. Haastatteluita tehtiin urakoiviin yrityksiin sekä valmistavaan rakennustuoteteollisuuteen.

Tutkimuksen tärkeimpänä tuloksena voidaan pitää sidosryhmäyhteistyön konkreettisien toimenpiteiden määrittämistä hyötyineen. Lisäksi ammatillisen koulutuksen tilahallinnallisten haasteiden määrittäminen on tutkimustuloksena merkityksellinen ja hyödynnettävissä muissakin koulutuksen järjestäjien tilatarkasteluissa.

Possibilities of utilizing stakeholder cooperation in vocational construction education

Abstract

This Master’s thesis deals with the possibilities of vocational construction education and the utilisation of stakeholder cooperation. In 2018, a new law, the Act on Vocational Education and Training, entered into force. With it, vocational education and training underwent a reform. One of the aims of the reform is to strengthen cooperation between vocational education and training and the world of work. The purpose of this study is to find out what kind of key challenges are associated with the spatial management of a vocational institution and what kind of knowledge the stakeholders have about the possibilities of group integration, as well as what kind of will and spatial readiness the stakeholders would have to respond to such a form of partnership. In addition, the study examines the benefits that stakeholder cooperation could achieve in construction education.

The Master’s thesis was carried out as a case study, which included semi-structured thematic interviews. The literature review provides information in the study and provides a basis for the study to support the study in determining the objectives. In this study, interviews are particularly important for the end result. The interviewees were selected from an area geographically close to the case company. Interviews were conducted with contracting companies and the manufacturing construction products industry.

The most important result of the study can be considered to be the identification of concrete measures for stakeholder cooperation with their benefits. In addition, the determination of the spatial management challenges of vocational education and training is significant as a result of the research and can be utilised in other spatial reviews of education providers.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Heittokangas, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/