University of Oulu

Integration and verification of parameterized register interfaces

Saved in:
Author: Huhtamäki, Sami1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 54
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212143754
Language: English
Published: Oulu : S. Huhtamäki, 2022
Publish Date: 2022-12-14
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Lahti, Jukka
Häkkinen, Juha
Reviewer: Lahti, Jukka
Häkkinen, Juha
Description:

Abstract

This thesis takes an in-depth look on parameterized register models, their generation and use. The aim is to discover improvements to the current method of generating parameterized register models. The thesis is divided into two halves: a practical section that consists of a study on the generation of parameterized register models, and a theory section that supports the topics gone over in the practical section.

The practical section studied the generation flow and tools currently used at Nordic Semiconductor. The flow was analyzed to discover changes that would enable the generation of more flexible parameterized register models. The suggested changes were then used to generate a dynamic register model for a highly configurable intellectual property (IP) core. The register model was validated using a register test sequence and functional tests. Finally, the functionality of the generated register model was compared to a manually implemented model.

In the end, the test sequences and functional tests passed without errors. The generated register model could be configured directly from the testbench without editing the model manually. This also meant that the applied configurations would not be lost even if the register model were to be regenerated. The resulting register model was significantly more flexible than the previous generated models.

Parametrisoitujen rekisterirajapintojen integrointi ja verifiointi

Tiivistelmä

Tässä opinnäytetyössä tutustutaan parametrisoituihin rekisterimalleihin, niiden generointiin, ja niiden käyttöön. Tavoitteena on löytää parannuksia nykyiseen parametrisoitujen rekisterimallien generointitapaan. Opinnäytetyö on jaettu kahteen puoliskoon: käytännön osuuteen, joka koostuu parametrisoitujen rekisterimallien tutkimuksesta, ja teoreettisesta osuudesta, joka tukee käytännön osuudessa käsiteltyjä aiheita.

Käytännön osuus tutki Nordic Semiconductorilla tällä hetkellä rekisterimallin generointiin käytettyjä prosesseja ja työkaluja. Niitä analysoimalla pyrittiin löytämään muutoksia, joiden avulla voisi generoida joustavampia parametrisoituja rekisterimalleja. Kyseisten muutosten avulla generoitiin sitten dynaaminen rekisterimalli IP lohkolle, joka sisältää paljon konfiguroitavia parametrejä. Generoitu malli varmennettiin rekisterien testisekvenssillä ja toiminnallisilla testeillä. Lopuksi rekisterimallin toiminnallisuutta verrattiin käsin kirjoitetun rekisterimallin toiminnallisuuteen.

Testisekvenssi ja toiminnalliset testit läpäistiin simuloinnissa lopulta ilman virheitä. Generoitu rekisterimalli oli konfiguroitavissa suoraan testipenkistä, eikä sitä tarvinnut muokata manuaalisesti. Tämä tarkoitti myös sitä, että testipenkissä asetettuja konfiguraatioita ei menetetä, jos rekisterimalli generoidaan uudelleen. Lopullinen rekisterimalli oli merkittävästi joustavampi kuin aikaisemmat generoidut mallit.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sami Huhtamäki, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/