University of Oulu

Development of an automated debug log processing system for CSI mechanism

Saved in:
Author: Kyllönen, Markus1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 7.6 MB)
Pages: 55
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212143759
Language: English
Published: Oulu : M. Kyllönen, 2022
Publish Date: 2022-12-14
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Celentano, Ulrico
Tuovinen, Lauri
Reviewer: Celentano, Ulrico
Tuovinen, Lauri
Description:

Abstract

In the development industry of mobile telecommunication devices, various challenges are faced regarding debugging different errors. One significant difficulty in user equipment (UE) development is the manual processing of massive debug logs of several gigabytes in size. A part of this manual processing may be handled by the automated system, freeing up employees’ time for other assignments, resulting in increased efficiency. The work of this thesis is conducted from the perspective of the channel state information (CSI) mechanism in Fifth Generation Mobile Network New Radio (5G NR) access technology. The purpose of this thesis is to present an example of automated CSI log processing system, and to this end, present basics of CSI mechanism and its standards. The main focus of this thesis is to verify that CSI reporting follows standards of technical specifications provided by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP). The presented system contains two major functionalities for verifying the correctness of CSI reporting. The first functionality verifies that all expected CSI reports are transmitted successfully denoting that the processed debug log is not containing any unexpectedly dropped CSI reports. There are several fault reasons for untransmitted CSI reports, and one example is incorrect bit length calculations for CSI report fields, resulting in decreased performance of communication between the Network and UE. Regarding this, the second functionality of the system verifies that the corresponding UE software has calculated bit lengths of different quantities correctly according to 3GPP specifications. These faults are faced in the development phase of devices, for example, when developing new features. As a result of this thesis, a fairly significant system is successfully developed to speed up the manual debugging process. Especially in larger debug log cases, the system provides the ability to investigate the whole log remarkably fast compared to manual debugging.

Automaattisen virheenkorjaus lokijärjestelmän kehitys CSI-mekanismille

Tiivistelmä

Matkaviestintälaitteiden kehitysteollisuudessa kohdataan monenlaisia haasteita virheiden korjaukseen liittyen. Yksi merkittävä haaste käyttäjän laitteiden kehityksessä on manuaalinen lokien prosessointi, erityisesti kooltaan suurien ja useiden gigatavujen lokien tapauksissa. Osa tästä prosessista voitaisiin hoitaa automaattisella järjestelmällä vapauttaen virheistä vastuulla olevien työntekijöiden aikaa muihin tehtäviin, lisäen tehokkuutta. Tämä työ on suoritettu viidennen sukupolven langattoman tietoliikenneverkkotekniikan (fifth generation mobile network new radio, 5G NR) radiokanavatilatietoon (channel state information, CSI) perustuvan säädön perspektiivistä. Työn tarkoituksena on esittää esimerkki automaattisen lokiprosessintijärjestelmän kehitysprosessista, ja tätä varten tarjota perustiedot CSI-mekanismista ja sen standardeista. Pääpaino tässä työssä on varmistaa, että CSI-raportointi noudattaa teknisiä standardeja, jotka usean standardointijärjestön yhteistyöorganisaatio (The 3rd Generation Partnership Project, 3GPP) on määrittänyt. Työssä esitetty systeemi sisältää kaksi päätoiminnallisuutta CSI-raportoinnin oikeuden varmistamiseen. Ensimmäinen toiminnallisuus varmistaa, että kaikki odotetut CSI-raportit ovat lähetetty onnistuneesti, joka merkitsee, ettei loki sisällä odottamattomasti pudotettuja CSI-raportteja. Pudotetuille CSI-raporteille on useita vian syitä, ja yksi esimerkki tästä on väärin lasketut bittien pituudet, joka heikentää kommunikaation suorituskykyä verkon ja käyttäjän laitteen välillä. Tähän liittyen, toinen systeemin päätoiminnallisuus varmistaa, että käyttäjän laitteen ohjelmisto on laskenut bittien pituudet eri parametreille oikein 3GPP-standardien mukaisesti. Nämä virheet kohdataan käyttäjän laitteen kehityksen vaiheessa, esimerkiksi, kun kehitetään uusia ominaisuuksia. Työn lopputulos on onnistunut, jossa kohtuullisen merkittävä järjestelmä on kehitetty nopeuttamaan manuaalista virheenkorjausta. Erityisesti suurempien lokien tapauksissa, järjestelmä tarjoaa kyvyn tutkia kokonainen loki huomattavan nopeasti verrattuna manuaaliseen virheiden korjaukseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Markus Kyllönen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/