University of Oulu

Oppilaiden kohtaamat haasteet ja käyttämät säätelystrategiat yhteisöllisessä oppimisessa

Saved in:
Author: Kuivamäki, Juho1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 77
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212153775
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kuivamäki, 2022
Publish Date: 2022-12-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Malmberg, Jonna
Järvenoja, Hanna
Ahola, Sara
Reviewer: Malmberg, Jonna
Ahola, Sara
Description:

Tiivistelmä

Oppilaat kohtaavat oppimistilanteissa lukuisan määrän erilaisia haasteita. Se, miten he osaavat kohtaamansa haasteet identifioida ja miten he kykenevät kokemansa haasteet ylittämään, on oppimisen kannalta ratkaisevaa. Tähän kykyyn vaikuttaa oppilaan oppimisen itsesäätelyn taidot, jotka ovat välttämättömiä tulevaisuuden taitoja.

Tässä tutkimuksessa perehdytään yläkouluikäisten oppilaiden kohtaamiin haasteisiin ja heidän käyttämiin säätelystrategioihin yhteisöllisen oppimisen kontekstissa. Tutkimuksessa kysytään millaisia kognitiivisia, motivationaalisia ja emotionaalisia haasteita oppilaat identifioivat oppimistilanteessa, jossa heidän tuli ryhmissä rakentaa robotti annettujen ohjeiden mukaan. Tutkimuksessa kysytään myös, millaisia säätelystrategioita oppilaat kertoivat käyttäneensä kohtaamiensa kognitiivisten, motivationaalisten ja emotionaalisten haasteiden yhteydessä.

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii oppimisen itsesäätely ja yhteisöllinen oppiminen. Oppimisen itsesäätely voidaan määritellä Pintrichin (2000) mukaan aktiiviseksi ja konstruktiiviseksi prosessiksi, jossa oppijat asettavat oppimiselle tavoitteet ja sen jälkeen monitoroivat, säätelevät ja kontrolloivat kognitiotaan, motivaatiotaan ja käytöstään pitäen mielessään tavoitteensa ja ympäristön kontekstuaaliset tekijät. Essi Vuopala määrittelee väitöskirjassaan yhteisöllisen oppimisen ”oppijoiden välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaksi yhteiseksi uuden tiedon rakentamiseksi” (Vuopala, 2013, 27).

Aineistona tutkimuksessa toimii haastatteluaineisto, jossa oppilaat itse pääsivät kertomaan haasteistaan ja strategioistaan. Puolistrukturoitu teemahaastattelu suoritettiin Oulun yliopiston GenZ-tutkimushankkeen pilottitutkimuksen yhteydessä. Aineistoa analysoitiin teorialähtöisen sisällönanalyysin keinoin.

Tutkimuksen tulokset kertovat oppilaiden kohdanneen haasteita kaikkien kolmen säätelynkohteena alalla, samoin strategioita käytettiin kaikkien säätelynkohteiden alalla. Eniten oppilaat kertoivat kohdanneensa kognitiivisia haasteita, mikä on linjassa aiemman tutkimuksen yhteydessä.

Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta tiivistetysti, että oppilaat tarvitsevat tukea haasteiden identifioimiseen ja säätelystrategioihin. Kouluissa olisi hyvä harjoitella konkreettisesti ja ikätasoisesti oppimisen itsesäätelyn taitoja ja yhteisöllisen oppimisen prosessia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juho Kuivamäki, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/