University of Oulu

Seurantakysely valtion erityisavustuksen käytöstä ja vaikutuksista varhaiskasvatukseen

Saved in:
Author: Linne, Tiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 68
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212153777
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Linne, 2022
Publish Date: 2022-12-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Mäkitalo, Kati
Reviewer: Kyrönlampi, Taina
Mäkitalo, Kati
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa selvitettiin valtion erityisavustuksen käyttöä ja vaikutuksia varhaiskasvatuksen järjestämiseen. Valtio ohjaa kuntien toimintaa erilaisin toisiaan täydentävin ohjausmenetelmin. Resurssiohjauksen yhtenä osana ovat erityisavustukset, joihin sisältyy myös informaatio-ohjausta sekä normatiivista ohjausta tukevia elementtejä. Varhaiskasvatukseen suunnattujen erityisavustusten kohdentumista ja vaikuttavuutta on tärkeää tutkia sekä valtionhallinnon ohjausjärjestelmien että varhaiskasvatuksen järjestämisen arvioinnin ja kehittämisen näkökulmista.

Tämän tutkielman aineistona oli Opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta kerätyn seurantakyselyn vastaukset. Seurantakyselyn koskiessa covid-19 pandemian vaikutusten tasoittamiseksi myönnettyä valtion erityisavustusta, antoivat vastaukset tuloksia myös covid-19 pandemian aiheuttamista vaikutuksista varhaiskasvatuksen järjestämiseen. Tutkimusmenetelmänä käytettiin monimenetelmäistä tutkimusta. Laadullisen aineiston analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, jonka muodostamia analyysiyksiköitä kvantifioitiin. Kvantitatiivisen aineiston muodostavia muuttujia tarkasteltiin niiden jakaumien ja tunnuslukujen perusteella, sekä tehtiin SPSS-ohjelmaa apuna käyttäen normaaliustestaukset. Muuttujien ja taustamuuttujan välisiä tilastollisia merkitsevyyksiä testattiin parametrittömille muuttujille soveltuvalla Kruskall-Wallisin testillä sekä ristiintaulukoimalla.

Tutkielman kohteena ollut erityisavustus on vaikuttanut pääasiassa lasten hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimisen tuen tehostamiseen, syrjäytymisvaarassa olevien lasten tukemiseen, sekä varhaiskasvatuksen toiminnan kehittämiseen. Avustuksen kustannukset ovat kohdistuneet pääasiassa henkilöstökuluihin. Palkattu lisähenkilöstö on mahdollistanut lasten saaman tuen tehostamisen sekä laajemmin toiminnan kehittämisen. Covid-19 pandemian tuottamana myönteisenä vaikutuksena koetaan digitalisaation lisääntyminen sekä siihen liittyvät uudet toimintatavat varhaiskasvatuksessa. Tutkielman kohteena ollut erityisavustus on edistänyt pyrkimystä lasten yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen varhaiskasvatuksen toiminnassa, sekä lisännyt koulutuksellista tasa-arvoa. Kuntien välillä on eroa siinä, miten varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin kehittämiseen suhtaudutaan. Olemassa olevan henkilöstön työhyvinvointiin sekä työntekijöiden saatavuuteen ja riittävyyteen liittyvät seikat ovat keskeisimpiä varhaiskasvatuksen järjestämisen haasteita ja tulevaisuuden tarpeita. Tutkielman tulosten perusteella erityisavustus on ollut ohjausvälineenä paitsi merkittävä, myös välttämätön covid-19 pandemian aiheuttamien vaikutusten tasoittamiseksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tiina Linne, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/