University of Oulu

Alakoulun opettajien sopeutuminen avoimiin ja joustaviin fyysisiin oppimisympäristöihin

Saved in:
Author: Nissinen, Tino1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 9.8 MB)
Pages: 109
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212153779
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Nissinen, 2022
Publish Date: 2022-12-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Malmberg, Jonna
Järvenoja, Hanna
Reviewer: Malmberg, Jonna
Kojo, Juuso
Description:

Tiivistelmä

Avoimet ja joustavat suunnitteluratkaisut ovat yleistyneet suomalaisessa oppimisympäristörakentamisessa merkittävästi viime vuosina. Avoimissa oppimisympäristöissä suuret opetusryhmät toimivat yhdessä perinteistä luokkahuonetta suuremmassa tilassa, joka voi olla jaettavissa suljettavilla väliseinillä tai muilla kevyemmillä ratkaisuilla. Tällaiset uudenlaiset oppimisympäristöt haastavat perinteiset luokkatilat ja opetuksen tarkoituksenaan edistää nykyaikaisia pedagogisia menetelmiä ja yhteisopettajuutta. Niissä toimiminen edellyttääkin opettajilta usein merkittävää sopeutumista. Opettajien pedagogisten käytäntöjen, jotka ovat yhteydessä heidän oppimiskäsityksiinsä, on havaittu vaikuttavan heidän kokemaansa sopeutumiseen.

Tässä tutkielmassa selvitettiin opettajien kokemuksia heidän sopeutumisestaan avoimiin oppimisympäristöihin. Tiedonkeruu toteutettiin kyselylomakkeella vuoden 2021 keväällä kolmesta Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevasta koulusta ja kyselyyn vastasi yhteensä yhdeksän opettajaa. Tutkielma toteutettiin monimenetelmäisesti hyödyntämällä sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä. Tutkielman tavoitteena oli selvittää kuinka hyvin opettajat kokevat sopeutuneensa avoimiin oppimisympäristöihin, ovatko käsitykset itsesäätöisestä oppimisesta yhteydessä koettuun sopeutumiseen ja mitkä muut tekijät ovat mahdollisesti vaikuttaneet opettajien kokemaan sopeutumiseen.

Kyselyaineiston analyysi painottui laadulliseen sisällönanalyysiin, jossa avointen kysymysten vastauksia analysoitiin teoriasidonnaisesti Owensin ja Valeskyn kouluilmastomallin viitekehyksessä. Määrällisellä analyysillä selvitettiin avoimiin oppimisympäristöihin sopeutumisen ja itsesäätöisen oppimisen käsitysten välistä yhteyttä sekä muita mahdollisesti sopeutumiseen vaikuttaneita tekijöitä. Opettajien ilmoittamaa sopeutumista verrattiin heidän käsityksiinsä itsesäätöisestä oppimisesta, jonka mittarina käytettiin itsesäätöisen oppimisen käsityksiä mittaavaa SRLTB-asteikkoa. Analyysissä hyödynnettiin pienten aineistojen korrelaatioiden tarkasteluun soveltuvaa Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa.

Aineiston opettajat ilmoittivat sopeutuneensa avoimiin oppimisympäristöihin pääasiassa hyvin, mutta sopeutumisessa havaittiin koulukohtaista vaihtelua, jonka syytä ei pystytty käytössä olevilla menetelmillä määrittämään. Opettajien sopeutumisen ei havaittu olevan yhteydessä itsesäätöisen oppimisen käsityksiin, mutta sen sijaan työkokemus oli aineistossa positiivisesti yhteydessä koettuun sopeutumiseen. Opettajien sopeutumista edistivät hyvä työyhteisö sekä yhteistyö kollegojen kanssa. Erinomaisesti sopeutuneet opettajat löysivät lisäksi fyysisestä oppimisympäristöstä muita opettajia enemmän sopeutumista edistäviä tekijöitä eivätkä ilmoittaneet kokeneensa meluhaittoja avoimissa oppimisympäristöissä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tino Nissinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/