University of Oulu

Taiteella todeksi

Saved in:
Author: Tuohimaa, Ruut1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5 MB)
Pages: 88
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212153781
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Tuohimaa, 2022
Publish Date: 2022-12-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Mäkitalo, Kati
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Mäkitalo, Kati
Description:

Tiivistelmä

Taiteella todeksi tarkastelee taiteen ja identiteetin suhdetta. Taideilmaisu lähtee vapaudesta tuottaa, jolloin luomisen tarve nousee sisältä, omasta kasvusta. Tutkielmassa hahmotellaan taideilmaisun ja identiteetin muodostumisen vuorovaikutusta sekä selvitellään taiteen tuottamisen henkilökohtaisia merkityksiä ja identiteetin muodostumista taiteen luomisprosessissa. Identiteetin vaiheet ja niiden muodostumiseen linkittyvät tunteiden ja omakohtaisten merkitysten rooli muodostavat tämän tutkielman teoreettisen viitekehyksen.

Tutkimus on luonteeltaan narratiivinen. Aineisto on koottu haastattelemalla kahta kuvataidetta vapaa-ajalla harrastavaa nuorta aikuista tulkiten länsimaisten tarinankerronnan muotojen ja identiteetin muodostumisen teorioiden kautta. Aineistonkeruu- ja analysointimenetelmä kehittyi tutkielman tekijän oman kuvallisen työskentelyn pohjalta luodun menetelmän sekä kehon fenomenologisen tarkastelun kautta muodostetun esiymmärryksen kautta. Haastattelussa nuoret esittelivät töitään ja kertoivat suhteestaan taiteen tuottamiseen.

Tuloksissa korostuu taiteen rooli ja sen merkitys ihmiselle ja identiteetin muotoutumiselle. Taide on inhimillisestä olemisen tarpeesta nousevaa kokemuksen ja olemassaolon tunnustamista, joka kietoutuu ihmisen itsenä olemisen ympärille. Nähdessään subjektiivisen kokemuksen läpi kaiken havaittavan, ihminen kehittää itsensä kautta identiteettiään, jossa taiteella on olemassa olevaksi havaitsemisen, todeksi nostamisen, työstämisen ja lopputuloksen kannalta vahvistava ja mahdollistava rooli. Taide on keino muodostaa mahdollisia minuuden muotoja, tulevaisuuden vaihtoehtoja sekä yhdistää tunteet tietoisuuteen. Taiteen kautta on mahdollista tavoittaa tunnetasolla pinnan alla oleva, ei tiedostettu, kielletty ja toivottu. Taiteessa esiin nousevilla tunteilla on oleellinen rooli itsestä ja omista arvoista lähtevän minuna olemisen määrittelyssä, etsimisessä ja tavoitetun vahvistamisessa. Tutkimus avaa ymmärrystä ihmisen kasvuun ja sen tukemiseen ihmisen ja hyvinvoinnin ympärillä työskentelyn kentälle sekä avaa tutkimuskentälle ymmärrystä inhimillisen kokemisen ja taiteen omakohtaisuuden merkitysten näkemisessä. Jatkotutkimuskysymykseksi nousee mielenkiinto erilaisia kokemisen tapoja ja identiteetin rakentumisen prosesseja kohtaan yksilöllisten merkitysten kentässä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ruut Tuohimaa, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.