University of Oulu

“I’m Sorry, Shaun”: the theme of maturity in Edgar Wright’s Cornetto trilogy

Saved in:
Author: Rautanen, Atte1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 62
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212153783
Language: English
Published: Oulu : A. Rautanen, 2022
Publish Date: 2022-12-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Toikkanen, Jarkko
Alarauhio, Juha-Pekka
Reviewer: Toikkanen, Jarkko
Alarauhio, Juha-Pekka
Description:

Abstract

The topic of this thesis is the analysis of the theme of maturity and its portrayal in filmmaker Edgar Wright’s Cornetto trilogy (2004–2013). The purpose of this research is to gain better understanding of how maturity and immaturity are portrayed in the entire trilogy, since much of the earlier research regarding this topic has been limited to just the first film in the trilogy, Shaun of the Dead. Even then, the theme of maturity has usually been discussed only as a secondary topic, while the portrayal of masculinity has received most of the attention.

This research is accomplished by utilising the evaluation device theory first created by William Labov. Additionally, further definition of the theory made by Tanya Reinhart and Yeshayahu Shen is discussed in order to help define the evaluation devices used for this analysis. By using this theory, a thematic analysis of the film trilogy is performed, which allows this research to point out scenes in the story that are intended to carry out the film’s thematic statement. The thesis will also notify the fact that the evaluation device theory has originally been developed for analysing oral storytelling, and that there does exist challenges when applying the theory to storytelling in other forms of media. Due to the fact that the subject of this thesis is a film trilogy, special attention will be given to researching media-specific storytelling tools such as the films’ soundtrack and visual elements. The concept of evaluation focus is also applied to this research in a way that allows the thesis to compare how the films alter between drama and comedy when using the evaluation devices.

The research reveals that the Cornetto trilogy depicts maturity as a rather flexible concept that takes a different form depending on the film. The film trilogy utilises a didactic argument to show how maturity can mean different things to different people, all depending on what the character in question requires the most in order to grow as a person. By analysing the film’s depiction of the conflict between maturity and immaturity, the research reveals that the Cornetto trilogy actively dismantles the idea of maturity and immaturity being a binary concept. Instead, the films show that the main characters can combine their personal growth and newfound maturity with their old, juvenile personality traits in order to discover a healthier way of life. Furthermore, this thesis also offers a proposal as to how the evaluation device theory could be altered to suit the needs for different kinds of analysis.

”Olen Pahoillani, Shaun”: kypsyyden teema Edgar Wrightin Cornetto -trilogiassa

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on analysoida kypsyyden teemaa ja sen kuvausta Edgar Wrightin Cornetto -trilogian (2004–2013) elokuvissa. Tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää paremmin kuinka kypsyyden ja kypsymättömyyden käsitteitä on esitetty koko trilogian aikana, sillä aiempi tutkimus tästä aiheesta on rajoittunut trilogian ensimmäiseen, Shaun of the Dead nimiseen elokuvaan. Silloinkin, kypsyyden teemaa on usein käsitelty vain toissijaisena aiheena, kun taas maskuliinisuuden kuvaus on saanut aiheena eniten huomiota.

Tutkimus on toteutettu käyttämällä alun perin William Labovin luomaa arviointiin perustuvaa teoriaa. Tämän lisäksi Tanya Reinhartin ja Yeshayahu Shenin tekemiä jatkomääritelmiä arvioinnista käsitellään, jotta tälle tutkimukselle oleellisia arvioinnin välineitä voitaisiin ymmärtää paremmin. Tätä teoriaa käyttämällä elokuvatrilogiasta toteutetaan temaattinen analyysi, mikä antaa tutkimukselle mahdollisuuden tarkastella kohtauksia, jotka painottavat elokuvien temaattista sanomaa. Tutkielma huomioi myös sen, että arviointiin perustuva teoria on alun perin suunniteltu käytettäväksi suullisen tarinankerronnan analysoinnissa, minkä vuoksi tämän teorian soveltaminen toisiin tarinankerronnan muotoihin voi tuoda mukanaan haasteita. Koska analyysin tutkimuskohteena on elokuvatrilogia, tämä tutkielma tulee antamaan erityisen paljon huomiota elokuvalle ominaisille tarinankerronnon välineille, kuten elokuvien musiikille ja visuaalisille elementeille. Arvioinnin keskittymisen konseptia sovelletaan myös tätä tutkimusta varten tavalla, mikä mahdollistaa draaman ja komedian vertailun elokuvien välillä.

Tutkimus paljastaa, että Cornetto -trilogia esittää kypsyyden joustavana käsitteenä, joka muuttaa muotoaan elokuvasta riippuen. Elokuvatrilogia käyttää didaktista argumentointia näyttääkseen miten kypsys voi merkitä eri hahmoille eri asioita, riippuen siitä mitä kyseinen hahmo tarvitsee eniten kasvaakseen ihmisenä. Analysoimalla elokuvien kuvausta kypsyyden ja kypsymättömyyden välisestä konfliktista tämä tutkimus paljastaa, miten Cornetto -trilogia pyrkii purkamaan ajatuksen, että kypsyys ja kypsymättömyys olisivat binäärisiä käsitteitä. Sen sijaan, tutkitut elokuvat näyttävät miten elokuvien päähenkilöt yhdistävät heidän uuden kypsyytensä sekä heidän lapsellisemmat persoonallisuuspiirteensä saavuttaakseen terveellisemmän elämäntyylin. Tämän kaiken lisäksi tutkielma esittää ehdotuksen siitä, miten arviointiteoriaa on mahdollista muuntaa toisenlaista tutkimusta varten.

see all

Subjects:
Copyright information: © Atte Rautanen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/