University of Oulu

Musiikillinen improvisaatio osana viulupedagogiikkaa Suzukipedagogiikan näkökulmasta

Saved in:
Author: Eskelinen, Cassandra1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212163799
Language: Finnish
Published: Oulu : C. Eskelinen, 2022
Publish Date: 2022-12-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Hakanpää, Tua
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tutkia improvisaatiota instrumenttipedagogiikassa ja erityisesti viulunsoitossa Suzukimenetelmän näkökulmasta. Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkielman tavoitteena oli tuoda esille piirteitä Suzukimenetelmästä ja pohtia sen yhteyttä oppilaan mahdollisuuksiin improvisoida. Etsin vastauksia tutkimuskysymyksiin 1. Millaista on viuluimprovisaatio? ja 2. Miten Suzuki-pedagogiikka tukee oppilaan improvisaatiotaitoja?

Tutkielman lähtökohta viuluimprovisaatio avautuu improvisaation käsitteen kautta. Käsittelen termiä yleisesti sekä genrepiirteineen länsimaisessa taidemusiikissa, jazzissa sekä viulupedagogiikan näkökulmasta. Lisäksi avaan käsitettä Suzuki-pedagogiikka tarkemmin teoreettisen viitekehyksen sisällä ja asiat nivoutuvat yhteen tutkimuksen tuloksissa. Suzuki-pedagogiikan ja improvisaation yhdistämisestä ei ole tehty paljoa tutkimusta, mutta tutkimuksen perusteella on selvää, että yhtäläisyyksiä molemmissa aihealueissa on paljon. Viuluimprovisaatio käsitteenä on itsessään vaikea ja nykyisin klassiseksi soittimeksi muotoutunut viulu ei ole se helpoin soitin improvisointiin. Tämän vuoksi opettajan rooli näiden kahden asian yhdistämisessä on tärkeä, sillä improvisaatiosta kiinnostuneita on tärkeää tukea kiinnostuksen kohteissa jo nuoresta saakka. Opettajan on tärkeää kyetä rohkaisemaan oppilasta hypätä tuntemattomaan sekä antaa avaimet ja ympäristö turvalliselle kehittymiselle.

Tutkielmassa käytetyn lähdeaineiston perusteella on selvinnyt Suzuki-pedagogiikassa ja improvisaatiossa olevan yhtäläisyyksiä. Lisäksi lähteistä löytyi pedagogisia mahdollisuuksia ja lähtökohtia improvisointiin oppilaan tason mukaan sekä myös konkreettisia esimerkkejä improvisaation kehittämiselle, joita opettaja voi hyödyntää esimerkiksi tietotaidon lisäämisellä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Cassandra Eskelinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/