University of Oulu

Tunnekasvatus varhaiskasvatuksen arjessa

Saved in:
Author: Teivaanmäki, Heidi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212163806
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Teivaanmäki, 2022
Publish Date: 2022-12-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Ylikörkkö, Enni
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmani aihe on miten varhaiskasvatuksen opettaja voi tukea lasten tunnetaitoja varhaiskasvatuksen arjessa. Lasten tunnetaidot ovat olleet esillä mediassa ja yhteiskunnallisissa puheenaiheissa. Hyvät tunnetaidot tukevat ihmiseksi kasvua ja auttavat selviytymään elämän vaikeissakin tilanteissa. Tutkielmassani tuon esiin monia tunnetaitojen tukemisen keinoja. Käsittelen tutkimuksessani lasten tunnetaitojen pohjataitoja, opettajan omien tunnetaitojen vaikutusta tunnetaitojen tukemiseen, tunnetaitojen vaikutusta lapsiryhmän toimimiseen ja leikin, draaman ja taiteiden merkityksellisyyttä tunnetaitojen tukemisessa. Tuon myös esiin tunnetaitojen tukemisen arjen tilanteissa kokopäiväpedagogiikan huomioiden.

Toteutan tutkielmani kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Olen koonnut kirjallisuutta ja tutkimustuloksia kandidaatintyöhöni, jonka jälkeen jäsennän tiedon tähän tutkielmaan. Tutkimukset ja kirjallisuus, jota kandidaatintutkielmassa käytän, on ollut kotimaista ja kansainvälistä, sekä tieteellisesti vertaisarvioitua ja relevanttia. Tarkoitus on koota monia tunnetaitojen tukemisen keinoja ja niihin vaikuttavia tekijöitä tähän tutkielmaan.

Tutkielmassa vastatessani kysymykseen, miten varhaiskasvatuksen opettaja voi tukea lasten tunnetaitoja tutkimuksissa painotettiin lempeää ja sensitiivistä opettajaa. Lasten tunnetaitojen tukemisen edellytys on, että henkilöstö omaa itse hyvät tunnetaidot. Lasten tunteet ja niiden tukeminen voi olla opettajalle haastavaa, mistä syystä opettajan on osattava tiedostaa ja käsitellä omia tunteitaan ja hallita niitä. Lapset mallintavat vuorovaikutustaitoja ja tunteiden käsittelyä varhaiskasvatuksen henkilöstöltä. Varhaiskasvatuksessa leikin, draaman ja erilaisten taiteen keinojen käyttäminen tunnetaitojen tukijoina on oleellista oppimisen kannalta. Lapset lumoutuvat helposti sadun, draaman tai taiteiden maailmaan innostavan ja pedagogisesti taitavan opettajan kanssa. Leikin kautta lapset mallintavat maailmaa ja omia kokemuksiaan, kuin myös harjoittelevat tunnetaitoja. Epäsuorat tavat käsitellä tunteita nousivat esiin tehokkaampina, kuin suoran palautteen antaminen lapsille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Heidi Teivaanmäki, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/