University of Oulu

Positiivisen musiikkisuhteen kehityksen tukeminen perusopetuksessa

Saved in:
Author: Lintonen, Sini-Katariina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212183815
Language: Finnish
Published: Oulu : S.-K. Lintonen, 2022
Publish Date: 2022-12-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Ervasti, Marja
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat musiikkisuhteen kehitykseen ja miten koulu voi tukea positiivisen musiikkisuhteen kehitystä perusopetuksessa. Tutkielmassa tarkastellaan myös musiikinopetusta vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa.

Musiikkisuhde on laaja käsite ja niin se on ymmärretty myös tässä työssä. Tutkimuksessa musiikkisuhteeseen vaikuttavat tekijät on jaettu kolmeen kategoriaan: musiikilliseen minäkuvaan, musiikilliseen maailmankuvaan ja musiikilliseen kompetenssiin. Näitä kaikkia on tarkasteltu omina kategorioinaan vaikka ne myös väistämättä limittyvät toimiessaan keskinäisessä vuorovaikutuksessa.

Musiikillinen minäkuva, josta käytetään myös synonyymiä musiikillinen minäkäsitys, muodostuu yksilön minäpystyvyydestä, minäkäsityksestä musiikillisen osaamisen suhteen, musiikillisista muistoista ja kokemuksista sekä tunnetason tapahtumista. Musiikillinen maailmankuva rakentuu niin ikään musiikillisista muistoista, musiikkimausta sekä musiikkiin liitetyistä arvoista ja asenteista. Musiikillinen kompetenssi pitää sisällään musiikin tiedollisen ja taidollisen osaamisen sekä musiikkiin liittyvät harrastus- ja opiskelukokemukset. Yhdessä tämä kokonaisuus muodostaa yksilön henkilökohtaisen musiikkisuhteen.

Perusopetuksessa koulu on keskeisessä asemassa yksilön musiikkisuhteen vahvistamisessa tai heikentämisessä. Kouluaikaisilla muistoilla ja kokemuksilla, jotka liittyivät niin soittamiseen kuin opettajan palautteeseen osoittautui olevan kauaskantoisia vaikutuksia. Oppilaiden yksilöllinen huomioiminen, monipuolisten musiikillisten kokemusten mahdollistaminen ja musiikillisen maailmankuvan laajentaminen erilaisia musiikillisia kokemuksia tarjoamalla ovat tärkeitä tekijöitä oppilaan musiikkisuhteen kehittämisessä.

Oppilaan musiikillisen minäkuvan tukeminen positiivisen palautteen kautta on erityisen tärkeää, sillä opettajan antamalla palautteella ja asennoitumisella oli sekä musiikillista minäpystyvyyttä vahvistavia että heikentäviä vaikutuksia. Erityisen herkässä asemassa ovat heikon musiikillisen minäpystyvyyden oppilaat, joille opettajan palautteella oli erityisen suuri vaikutus.

Tässä tutkimuksessa on esitelty myös muutamia konkreettisia ideoita peruskoulun musiikinopetukseen hyödynnettäväksi soveltaen aiempia tutkimuksia sekä tutkijan henkilökohtaisia kokemuksia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sini-Katariina Lintonen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/