University of Oulu

School as a space : through teachers experiences

Saved in:
Author: Putkinen, Laura1; Rajala, Pinja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 82
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212193819
Language: English
Published: Oulu : L. Putkinen; P. Rajala, 2022
Publish Date: 2022-12-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kontio, Kimmo
Pikkarainen, Eetu
Reviewer: Kontio, Kimmo
Pikkarainen, Eetu
Description:

Abstract

School is conceptualized differently by each person. These conceptualizations are people’s experiences of school as a place. As a place school is meaningful in one way or another to everyone. Due to people’s having different experiences of school it naturally leads to different understandings and meanings of school for people. As a space, school can be considered from various perspectives. In this research Lefebvre’s Spatial Triad is used to research school as a socially produced space. Lefebvre’s Spatial Triad consists of three dimensions: spatial practices, representation of space and representational space. In other words, perceived space, conceived space and lived space. The purpose of the research is to find out how teachers define school as a place and how school is defined as a space. Through these research questions a deeper understanding of teachers’ conceptualizations on school as a place will be gathered, later expanding the perceptions into understanding school as a space.

The concepts of place and space in this research, are from the field of human geography. These concepts have been applied in the context of school, focusing on how school is presented through the Spatial Triad. This research aims to discuss school from different perspectives, providing more information of the movement in schools, its’ purposes, central physical features and how school is experienced in lived reality. This is done with qualitative research methods creating a questionnaire and carried out through a theory-based content analysis. We received 27 answers from teachers in total.

As a space school is very diverse and it has many user groups daily. School is not only a place for pupils and teachers, but other people are also present daily, and the spatial movement varies on the role one is representing, e.g. pupils’ movement is more restricted than teachers. Teachers list different purposes for school, one of the most important being “growing to be a member of the democratic society”. The gym hall and diverse tools available for pupils were seen as key elements when discussing the traits of school. School is also filled with social interactions and emotions. Therefore, school withholds multiple meanings, purposes, uses and features within it, making it into a diverse space.

Koulu tilana : opettajien kokemusten pohjalta

Tiivistelmä

Jokainen käsitteellistää koulun eri tavalla, nämä käsitteellistykset muodostuvat ihmisten omista kokemuksista koulusta paikkana. Koulu paikkana on merkityksellinen kaikille jollain tavalla. Ihmisten kokemukset eriävät ja näin ollen kaikilla on ainutlaatuinen kokemus ja ymmärrys koulusta. Koulua voidaan tarkastella useista tilan eri perspektiiveistä. Tässä tutkimuksessa hyödynnetään Lefebvren tilan kolminaisuutta tutkimalla koulua sosiaalisesti konstruktoituna tilana. Tämä tilan kolminaisuus muodostuu kolmesta ulottuvuudesta: spatiaaliset käytännöt, tilan representaatiot ja representationaalinen tila. Toisin sanoin havaittu, käsitteellistetty ja eletty tila. Tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää kuinka opettajat määrittelevät koulun paikkana ja kuinka koulu määritellään tilana. Näiden tutkimuskysymysten avulla selvitetään opettajien käsityksiä koulusta paikkana ja myöhemmin havaintoja sovelletaan ymmärtämään koulua tilana.

Paikan ja tilan käsitteet tässä tutkimuksessa pohjautuvat kulttuurimaantieteeseen. Nämä käsitteet on tässä tutkimuksessa sovellettu koulun kontekstiin soveltaen, miten koulu tulkitaan tilan kolminaisuuden välityksellä. Tämä tutkimus pyrkii tarkastelemaan koulua moniulotteisesti, tarjoten kattavampaa ymmärrystä koulun liikehdinnästä, tarkoituksesta, fyysisistä piirteistä ja kuinka se on koettu eletyssä todellisuudessa. Tämä tavoitetaan kvalitatiivisen tutkimuksen keinoin laatimalla kysely, joka analysoidaan teorialähtöisellä sisällönanalyysilla. Kyselyyn vastasi 27 opettajaa.

Tilana koulu on hyvin monimuotoinen, ja sillä on useita eri käyttäjäryhmiä päivittäin. Koulu ei ole paikka vain oppilaille ja opettajille vaan tiloja käyttää myös useat muut ihmiset päivittäin ja näin ollen spatiaalinen toimintakin vaihtelee näiden ryhmien välillä. Oppilaiden liikehdintä on huomattavasti opettajien liikehdintään verraten kontrolloitua. Opettajat listasivat koululle erilaisia tarkoituksia, joista ”kasvaa demokraattisen yhteiskunnan jäseneksi” nähtiin etenkin tärkeänä. Liikuntasali ja monipuoliset työkalut oppilaiden käytössä koettiin keskeisinä, kun puhuttiin koulusta tilana. Koulu on myös täynnä sosiaalisia kohtaamisia ja tunteita. Näin ollen koulu pitää sisällään useita merkityksiä, tarkoituksia, käyttötarkoituksia ja ulottuvuuksia, mitkä tekevät siitä moniulotteisen tilan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Putkinen; Pinja Rajala, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/