University of Oulu

Kosteudenhallinnan merkitys ja rakennuttajan tehtävät liittyen kosteudenhallintaan

Saved in:
Author: Uimarihuhta, Teemu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212193826
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Uimarihuhta, 2022
Publish Date: 2022-12-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Lahtinen, Hannu
Description:

Tiivistelmä

Kosteus- ja mikrobivaurioista aiheutuu haittoja sekä itse rakennukselle, mutta myös rakennuksen käyttäjille ja yhteiskunnalle. Haitat voivat olla rakenteellisia, terveydellisiä tai taloudellisia. Kosteusongelmien aiheuttajia ovat hankkeen osapuolten epäasianmukainen toiminta sekä LVI-järjestelmien puutteet. Kosteusongelmien aiheuttajia ovat myös vuosien aikana tapahtuneet muutokset liittyen rakenteisiin, rakennuksiin, rakennusten käyttötapoihin ja rakennushankkeisiin. Kosteudenhallinnalla pyritään estämään kosteus- ja mikrobivaurioiden syntymistä rakennukseen ja täten myös ennaltaehkäisemään näistä aiheutuvia haittoja.

Rakennushankkeen kosteudenhallinta on kokonaisuutena laaja ja kaikilla rakennushankkeen osapuolilla on oma roolinsa hankkeen kosteudenhallinnassa. Rakennuksen kosteudenhallintaa ohjataan lukuisten lakien, asetusten, määräysten ja viranomaisohjeiden toimesta. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä (eli tämän työn tapauksessa rakennuttajalla) on hankkeen huolehtimisvelvollisuus, joten rakennuttajan on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennuttajan on myös huolehdittava siitä, että hankkeen lopputuloksena saadaan terveellinen ja turvallinen rakennus. Rakennuttajan on täten huolehdittava, että kosteudenhallintaa toteutetaan asianmukaisesti rakennushankkeen kaikissa vaiheissa.

Rakennuttaja toteuttaa kosteudenhallintaa hankesuunnitteluvaiheessa ottamalla avukseen tarvittavat asiantuntijat, selvittämällä hankkeen lähtötiedot, asettamalla hankkeelle kosteudenhallinnan laatutavoitteet, kartoittamalla alustavat kosteusriskit, aloittamalla kosteudenhallintaselvityksen laatimisen ja muodostamalla rakennushankkeelle alustavan aikataulun. Kosteudenhallinnan tavoitteet ja menettelytavat tulee esittää selkeästi suunnittelun tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Rakennussuunnitteluvaiheessa rakennuttaja pitää suunnittelun ohjauksella huolta siitä, että kosteudenhallinnan tavoitteet ja vaatimukset otetaan huomioon rakennuksen suunnitteluprosessissa. Suunnitteluvaiheessa rakennuttaja jatkaa riskiarviointia. Riskiarvion perusteella määritellään rakennushankkeen kosteustekninen vaativuus, kosteusteknisen vaativuuden perusteella taas määritetään hankkeen kosteusriskiluokka. Kosteusriskiluokan sekä rakennuttajan asettamien laatutavoitteiden perusteella valitaan rakennushankkeelle asetettava kosteudenhallinnan menettelytaso.

Rakennuttaja saa vietyä kosteudenhallinnan tavoitteet, vaatimukset ja menettelytavat rakentamisvaiheeseen liittämällä nämä tavoitteet, vaatimukset ja menettelytavat tarjouspyyntö- ja sopimusasiakirjoihin. Rakennuttajan tai kosteudenhallintakoordinaattorin on käytävä läpi päätoteuttajan laatima työmaan kosteudenhallintasuunnitelma ja tarkastettava, että se on asianmukaisesti laadittu. Rakennuttajan tai kosteudenhallintakoordinaattorin on yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa perehdytettävä päätoteuttaja kosteudenhallinnan menettelytapoihin.

Rakentamisvaiheessa rakennuttaja varmistaa valvonnan avulla, että rakentamisessa saavutetaan kosteudenhallinnan tavoitteet ja vaatimukset. Kun rakentaminen on valmista, kohteen vastaanottotarkastuksessa on varmistettava, että rakennus on terveellinen ja että rakennuksen tekniset järjestelmät toimivat suunnitellusti sekä terveellisesti rakennuksen käytön aikana. Rakennuksen vastaanoton yhteydessä päätoteuttaja ja suunnittelijat luovuttavat rakennuttajalle hankkeen loppudokumentit.

Käyttöönottovaiheessa rakennuttajan on huolehdittava, että käyttöönottoon liittyvät tehtävät suoritetaan asianmukaisesti sekä sovitun mukaisesti ja että rakennukselle laaditaan käyttö- ja huolto-ohje. Rakennuksen käyttäjille ja huoltohenkilökunnalle järjestetään käytönopastus ja käyttökoulutus.

Takuuaikana korjautetaan havaitut takuuaikaiset puutteet ja järjestetään tarvittavat tarkastukset.

The importance of moisture management and the developer’s tasks related to moisture management

Abstract

Moisture and microbial damages cause harm not only to the building itself, but also to the users of the building and society. The disadvantages can be structural, health related or financial. The causes of moisture problems are inappropriate actions of the project parties and the deficiencies of the HVAC systems. The causes of moisture problems are also the changes that have occurred over the years related to structures, buildings, the way buildings are used and construction projects as a whole. Moisture management aims to prevent the occurrence of moisture and microbial damages to the building and, thus, also to prevent the harm caused by these damages.

The moisture management of the construction project is extensive as a whole, and all parties of the construction project have their own role in the project’s moisture management. The moisture management of the building is governed by numerous laws, decrees, regulations and official instructions. The person undertaking the construction project (i.e. the developer in the case of this work) has an obligation to take care of the project, so the developer must ensure that the building is designed and built in accordance with the construction decrees and regulations and the issued permit. The developer must also ensure that the end result of the project is a healthy and safe building. The developer must therefore ensure that the moisture management is implemented appropriately in all phases of the construction project.

The developer implements moisture management in the project planning phase by enlisting necessary experts, sorting out the project’s initial data, setting moisture management quality goals for the project, mapping the preliminary moisture risks, starting the preparation of the moisture management report and creating a preliminary schedule for the construction project. The goals and procedures of moisture management must be clearly presented in the building design tender documents.

In the design phase of the building the developer guides the design and, thus, ensures that all the goals and requirements of moisture management are taken into account. Here, the developer also continues the risk assessment where the difficulty level of the moisture technology is defined based on which the moisture risk category of the project will be determined. Based on the moisture risk category and the quality goals set by the developer, an appropriate moisture managements procedure level is selected.

The developer can import the objectives, requirements and procedures of moisture management into the construction phase by attaching these objectives, requirements and procedures to the tender and contract documents. The developer or the moisture management coordinator must review the construction site moisture management plan prepared by the main contractor and check that it has been properly prepared. Also, the developer or the moisture management coordinator must, in cooperation with the designers, familiarize the main contractor with the moisture management procedures.

During the construction phase, the developer ensures with the help of supervision that the goals and requirements of moisture management are achieved in the construction. After construction, at the acceptance inspection it must be ensured that the building is healthy and that the building’s technical systems work as planned and in a healthy way during the use of the building. Associated with the acceptance of the building, the main contractor and the designers hand over the project’s final documents to the developer.

In the commissioning phase, the developer must ensure that the tasks related to commissioning are carried out appropriately and as agreed, and that operation and maintenance instructions are drawn up for the building. User guidance and training are organized for the residents and maintenance staff of the building.

During the warranty period, the detected warranty-period defects are repaired and the necessary inspections are arranged.

see all

Subjects:
Copyright information: © Teemu Uimarihuhta, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.