University of Oulu

Machine learning supported forecasting of baseline energy consumption for industrial processes

Saved in:
Author: Pesonen, Olli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5.3 MB)
Pages: 96
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212203854
Language: English
Published: Oulu : O. Pesonen, 2022
Publish Date: 2022-12-21
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Ruusunen, Mika
Vuolio, Tero
Ohenoja, Markku
Reviewer: Ruusunen, Mika
Vuolio, Tero
Ohenoja, Markku
Description:

Abstract

The purpose of the thesis was to study and evaluate machine learning supported methods in order to forecast a baseline energy consumption from time-series data of energy-intensive industry. In addition, time-series anomaly detection methods were studied and the anomaly detection accuracy of them was evaluated with hourly and daily average energy consumption data.

In the experimental part of the thesis a simulation scenario was established for hourly average data of two factories. The energy baseline was identified dynamically with week-ahead time-series forecasting by utilizing previous 52 weeks of data in the model training. In addition, model adaptation was considered in the simulation scenario. Predictor variables of the models were designed to imitate natural calendar effect. The energy baseline data of factory A was used to evaluate five linear and non-linear model structures. An average ensemble model structure appeared to outperform other model structures resulting in mean absolute percentage error of 9.3% for validation data of Factory A. The generalization ability of the model structure was evaluated with the data of factory B. For factory B the average ensemble model resulted in mean absolute percentage error of 9.9% for validation data. Overall, the results seemed promising especially as the set of input variables remained relatively simple as more precise subject matter expertise was not available during variable design and selection phase.

Koneoppimiseen perustuva ominaisenergian kulutuksen ennustaminen teollisissa prosesseissa

Tiivistelmä

Diplomityön tavoitteena oli tutkia ja evaluoida koneoppimiseen pohjautuvia menetelmiä energiaintensiivisen teollisuuden aikasarjamuotoisen energiankulutusdatan käsittelyssä energiankulutuksen perusuran ennustamiseksi. Lisäksi työssä tutkittiin aikasarjadatan anomaliantunnistusmenetelmiä ja evaluoitiin niiden kykyä tunnistaa poikkeamia tuntija päiväkeskiarvoresoluutioisessa energiankulutusdatassa.

Työn kokeellisessa osiossa muodostettiin simulaatioskenaario kahden eri tehtaan vuosien 2020 sekä 2021 tuntikeskiarvoisten energiankulutusaineistojen mallinnukselle. Perusura muodostettiin dynaamisesti kerrallaan viikoksi eteenpäin aikasarjaennusteena edellisen 52 viikon aineistoa mallin opetuksessa hyödyntäen. Mallinnusskenaariossa huomioitiin lisäksi mallin suorituskyvylle olennainen adaptaatioproseduuri. Mallien selittävinä muuttujina käytettiin eksploratiivisen data-analyysin pohjalta luotuja luonnollista kalenterivaikutusta imitoivia muuttujia. Tehtaan A aineistolla evaluoitiin viittä eri lineaarista ja epälineaarista mallirakennetta. Parhaimmaksi mallirakenteeksi osoittautui keskiarvoyhdistelmämalli, jolle ennusteen keskimääräinen suhteellinen virhe oli 9,3 % validointiaineistolla. Mallirakenteen yleistyvyyttä testattiin toisen tehtaan (B) vastaavan ajanjakson aineistolla. Tehtaan B aineistolle keskiarvoyhdistelmämallin ennusteen keskimääräinen suhteellinen virhe oli 9,9 % validointiaineistolla. Tuloksia voidaan yleisesti ottaen pitää lupaavina etenkin, kun mallien tulomuuttujajoukko jäi verrattain yksinkertaiseksi, sillä tarkempaa aiheasiantuntemusta ei ollut saatavilla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Olli Pesonen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.