University of Oulu

Tähtitieteen kurkistuskurssin tarkastelua opiskelijakokemusten sekä perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien perusteiden ja opetusmateriaalin pohjalta

Saved in:
Author: Törnvall, Rauli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Physics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 58
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202212213873
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Törnvall, 2022
Publish Date: 2022-12-30
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Venhola, Aku
Malila, Jussi
Reviewer: Malila, Jussi
Venhola, Aku
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkielmassa tarkastellaan Oulun yliopiston avaruusfysiikan ja tähtitieteen yksikössä kehitellyn ”Johdatus tähtitieteeseen” kurkistuskurssin sisältöä ja verrataan sitä perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien perusteisiin sekä materiaaleihin. Tutkielmaa varten kurssille osallistuneille opiskelijoille myös teetettiin kolme kyselyä, joiden tarkoituksena oli selvittää opiskelijoiden opiskelu- ja harrastustaustoja sekä kerätä mielipiteitä kurssin materiaaleista ja oppimismenetelmistä. Kyselyillä pyrittiin myös selvittämään, miten opiskelijoiden käsitys omasta tähtitieteen ymmärryksestään muuttuu kurssin aikana. Kyselyt sijoittuivat kurssin alkuun, puoliväliin ja loppuun. Kyselyitä analysoitiin mixed methods -menetelmällä, sillä ne sisälsivät sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia kysymyksiä. Tutkielmaa tehdessä selvisi, kuinka perusopetuksen ja lukion oppimateriaaleissa on hyvin vähän suoranaista tähtitiedettä käsitteleviä osioita muutamaa kappaletta lukuun ottamatta. Suurin osa kurkistuskurssilla käsiteltävistä asioista tulee opiskelijoille täysin uutena tietona tai sen käsittely on perusopetuksessa ja lukiossa ollut hyvin suppeaa ja pintapuolista. Tutkimuksen aikana myös selvisi, kuinka perus- ja lukiotason opetusmateriaaleissa on jonkin verran eroja riippuen kustantajasta. Opiskelijoilla siis voi olla hyvinkin erilaiset taustat tähtitieteen opiskeluun jo pelkän oppimateriaalin kannalta. Kyselyiden vastauksista voitiin nähdä selvästi, kuinka opiskelijoiden mielipide omasta ymmärtämisestään kurssin eri aiheista kasvoi huomattavasti kurssin edetessä. Kaikki kurssin suorittaneet opiskelijat olivat tyytyväisiä kurssiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Rauli Törnvall, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/