University of Oulu

Data-based sustainability performance assessment in product development with maturity model

Saved in:
Author: Mehtomaa, Elmeri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3 MB)
Pages: 111
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202301181048
Language: English
Published: Oulu : E. Mehtomaa, 2023
Publish Date: 2023-01-18
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kurvinen, Emil
Reviewer: Kurvinen, Emil
Salakka, Jussi
Description:

Abstract

Including sustainability into product development process is one of the key challenges what manufacturing companies are facing today. The objective of this research is to understand what sustainability means in product development and how companies could improve their performance in it. This is constructive research by its nature, it combines a quantitative online survey and data analysis with a qualitative analysis based on semi-structured interviews and themed written answers. This research obtained the following main conclusions: (1) companies can increase their sustainability performance in product development by i) setting sustainability policy and targets which are clear and measurable, ii) increasing stakeholder collaboration during product development process and iii) ensuring strict and uniform data policy. (2) The most significant pain points were i) a company-specific understanding what sustainability means in product development, ii) ability to define and measure component level sustainability effects, iii) and finding balance with customer expectations and viable business. (3) Finnish manufacturing companies sustainability performance in product development is succeeding in more conceptual level but clear deficiencies are observed in practical level. (4) Key characteristics of sustainable product development are: i) it is internally driven and proactive, ii) it considers whole product and process life cycle, and iii) its performance is evaluated as combination of economic, environmental and social sustainability dimensions.

Dataan perustuva kestävän kehityksen suorituskyvyn arviointi tuotekehityksessä kypsyysmallilla

Tiivistelmä

Vastuullisuuden sisällyttäminen tuotekehitysprosessiin on yksi keskeisistä haasteista, jonka valmistavan teollisuuden yritysten on kohdattava nykyään. Tämän tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, mitä vastuullisuus tarkoittaa tuotekehityksessä ja miten yritykset voivat parantaa siihen liittyvää suorituskykyään. Tämä on luonteeltaan rakentava tutkimus, joka yhdistää kvantitatiivisen verkkokyselyn ja data-analyysin, sekä kvalitatiiviseen analyysiin, joka perustuu puolistrukturoituihin haastatteluihin ja teemoitettuihin kirjallisiin vastauksiin. Tästä tutkimuksesta saadut keskeisimmät johtopäätökset olivat seuraavat: (1) yritykset voivat parantaa vastuullisuuden suorituskykyään tuotekehityksessä i) määrittelemällä vastuullisuuspolitiikan ja -tavoitteet, jotka ovat selkeitä ja mitattavia, ii) lisäämällä sidosryhmien välistä yhteistyötä tuotekehitysprosessin aikana ja iii) varmistamalla tiukan ja yhtenäisen datapolitiikan. (2) Merkittävimmät haasteet olivat i) yrityskohtainen ymmärrys siitä, mitä vastuullisuus tarkoittaa tuotekehityksessä, ii) kyky määritellä ja mitata komponenttitason vastuullisuusvaikutuksia, iii) sekä tasapainon löytäminen asiakkaiden odotusten ja kannattavan liiketoiminnan kanssa. (3) Suomalaisten valmistavan teollisuuden yritysten vastuullisuuden suorituskyky tuotekehityksessä onnistuu käsitteellisemmällä tasolla, mutta käytännön tasolla on havaittavissa selviä puutteita. (4) Vastuullisen tuotekehityksen keskeiset ominaisuudet ovat: i) se on sisäisesti ohjautuva ja ennakoiva, ii) se ottaa huomioon tuotteen ja prosessin koko elinkaaren ja iii) sen suorituskykyä arvioidaan taloudellisen, ympäristöllisen ja sosiaalisen vastuullisuusulottuvuuden yhdistelmänä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elmeri Mehtomaa, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/