University of Oulu

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten toimiviksi koetut käytänteet lapsen kiinnipitotilanteiden ennakointiin, kiinnipitotilanteisiin ja jälkiselvittelyyn varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Juntunen, Niina1; Karjalainen, Tiia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.7 MB)
Pages: 98
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202301201061
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Juntunen; T. Karjalainen, 2023
Publish Date: 2023-01-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Mäkitalo, Kati
Reviewer: Rautio, Pauliina
Mäkitalo, Kati
Description:

Tiivistelmä

Lasten aggressiivisuuden lisääntymisen myötä kiinnipitotilanteiden tarpeen voidaan tulkita kasvaneen kasvatuksen ja koulutuksen kentällä. Varhaiskasvatuslaissa (540/2018) ei ole mainintaa lasten kiinnipitotilanteista, minkä vuoksi varhaiskasvatuksen ammattilaisilla ei ole valtakunnallisia ohjeistuksia kiinnipitotilanteisiin. Aiheesta on vähän saatavilla olevaa tutkimustietoa varhaiskasvatuksen kontekstissa. Tutkielman tavoitteena oli tuottaa tietoa varhaiskasvatuksen ammattilaisten toimiviksi koetuista käytänteistä kiinnipitotilanteiden ennakointiin, kiinnipitotilanteisiin ja jälkiselvittelyyn liittyen. Tarkoituksena oli selvittää myös paikallisten ohjeistusten saatavuutta ja kouluttautuneisuutta sekä ohjeistuksiin ja koulutuksiin liittyviä kehittämistarpeita. Lisäksi tavoitteenamme oli selvittää kiinnipitotilanteiden esiintyvyyttä varhaiskasvatuksessa. Fenomenologinen lähestymistapa sopii hyvin tarkastelemaan varhaiskasvatusammattilaisten kokemuksia ja kuvamaan koettua arkea. Sähköinen kyselyaineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla.

Tutkielman tulosten mukaan kiinnipitotilanteiden ennakoinnissa toimivaksi koettiin lapsen tunteiden hallinnan tukeminen, toimintakulttuurin kehittäminen, arjen rakenteellinen toimivuus sekä lasta tukevan aikuisen toiminta. Kiinnipitotilanteen toimivat käytänteet muodostuivat toimintatavoista, aikuisen toiminnasta sekä turvallisuudesta. Jälkiselvittelyyn liittyviin toimiviin käytänteisiin sisällytettiin kiinnipitotilanteen läpikäynti lapsen kanssa sensitiivisellä tavalla, läpikäynti ja jatkosuunnitelman laatiminen sekä raportointi- ja ilmoitusmenettelyt. Kaikki esille nousseet toimiviksi koetut käytänteet kohdistuivat ympäristön ja aikuisen toiminnan muokkaamiseen, mitä voidaan pitää lapsen tuen järjestämisen lähtökohtana. Tulosten perusteella kiinnipitotilanteita tapahtuu varhaiskasvatuksessa, minkä vuoksi varhaiskasvatuksen ammattilaiset kaipaavat heidän työtään tukevia ja kaikkien saatavilla olevia ohjeistuksia sekä koulutusta kiinnipitotilanteisiin. Tilanne ohjeistusten ja kouluttautumisen suhteen vaihtelee varhaiskasvatuksen kentällä. Jotta taattaisiin yhteneväiset ohjeistukset ja koulutus kiinnipitotilanteisiin, tulisi kiinnipidosta olla saatavilla velvoittavat ja valtakunnalliset asiakirjat varhaiskasvatukseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niina Juntunen; Tiia Karjalainen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/