University of Oulu

“So, it’s quite a big part that goes missing if it, like, wouldn’t exist” : English teachers’ thoughts and experiences on technology in language teaching

Saved in:
Author: Paljakka, Petra1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 60
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202301301084
Language: English
Published: Oulu : P. Paljakka, 2023
Publish Date: 2023-02-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Keisanen, Tiina
Reviewer: Räisänen, Tiina
Keisanen, Tiina
Description:

Abstract

Technology has become a crucial part of many aspects of our daily life, and a similar effect is seen with technology in teaching. The aim of this study is to find out what English teachers’ thoughts and experiences are on technology in teaching English to middle schoolers. This is achieved with a qualitative method: interviewing two recently graduated English teachers and conducting an inductive thematic analysis on the obtained data. The findings are then discussed in the view of the theoretical background and previous research, which include the socio-cultural learning theory, action-based teaching, the Finnish national core curriculum, and various studies related to technology in teaching. The different ways to use technology in teaching, the benefits and challenges of it, and how and why technology should be used are covered in the review of previous research.

The findings indicate that technology is a crucial part of language teaching in Finnish middle schools. Technological tools (e.g., the Internet and laptops) are used by teachers whilst planning the lessons and during them. Much of the teaching material is nowadays in electronic format (e.g., electronic books, videos, and interactive activities), and technology is used in ways that brings authenticity, meaningfulness, and joy to learning English. Especially the activation and motivation of learners is highlighted in the use of technology (e.g., in games and information retrieval exercises). However, the teachers recognise challenges too (e.g., practical aspects and the effects of technology on learners). Even though the learners’ exposure to English can have some benefits (e.g., to their vocabulary), the generous use of technology in free time has negative effects too (e.g., challenges related to learning and behaviour). Collegiality is a key part of searching, sharing, and storing ideas and materials, and the teachers have found technology and its different platforms (e.g., Instagram accounts, Facebook groups, and OneDrive) to be helpful in doing so. The teachers have a will to improve their technology use in their teaching and be responsible of that learning.

The findings demonstrate the importance of technology in English teaching today. Technology is viewed as something that adds to the teaching and is a crucial tool in the teacher’s job. Teachers understand the benefits and challenges related to the use of technology. In conclusion, the implications of technology are diverse and affect greatly the language teaching and learning experience from the point of view of both the teacher and the learner.

”Että se niinku on aika iso pala siitä pois, jos sitä ei niinku olis” : englanninopettajien ajatukset ja kokemukset liittyen teknologiaan kielen opetuksessa

Tiivistelmä

Teknologiasta on tullut keskeinen osa meidän päivittäistä elämäämme ja samanlainen vaikutus näkyy teknologian opetuskäytössä. Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää, millaisia ajatuksia ja kokemuksia englanninopettajilla on liittyen teknologiaan englannin opetuksessa yläkoulussa. Tähän kysymykseen vastataan laadullisen tutkimuksen keinoin: haastattelemalla kahta hiljattain valmistunutta englanninopettajaa ja suorittamalla induktiivinen temaattinen analyysi kerätylle aineistolle. Tuloksia käsitellään peilaten teoreettiseen taustaan ja aiempiin tutkimuksiin, jotka sisältävät sosiokulttuurisen oppimisteorian, toiminnallisen opettamisen, perusopetuksen opetussuunnitelman sekä useita tutkimuksia liittyen teknologian hyödyntämiseen opetuksessa. Aiempien tutkimusten katsauksessa käydään läpi erilaisia tapoja käyttää teknologiaa opetuksessa, sen hyötyjä ja haasteita sekä miten ja miksi teknologiaa tulisi hyödyntää.

Tulokset osoittavat, että teknologia on keskeinen osa kielenopettamista suomalaisessa yläkoulussa. Opettajat käyttävät teknologisia välineitä (esim. internetiä ja kannettavia) niin oppituntien aikana kuin niitä suunnitellessaan. Suuri osa opetusmateriaalista on nykyään elektronisessa muodossa (esim. sähköiset kirjat, videot ja interaktiiviset aktiviteetit), ja teknologiaa käytetään siten, että se tuo autenttisuutta, merkityksellisyyttä ja iloa englannin oppimiseen. Erityisesti oppijoiden aktivointia ja motivointia korostetaan teknologian hyödyntämisessä (esim. pelit ja tiedonhakutehtävät). Opettajat kuitenkin tunnistavat myös haasteita (esim. käytännön tekijöitä ja teknologian vaikutukset oppijoihin). Vaikka oppijoiden altistuksessa englannille on joitakin hyötyjä (esim. sanavarastoon), teknologian runsas käyttö vapaa-ajalla vaikuttaa myös negatiivisesti (esim. haasteita oppimisessa ja käytöksessä). Yhteisöllisyys on avainasemassa ideoiden ja materiaalien etsimisessä, jakamisessa ja säilömisessä, ja opettajat ovatkin todenneet teknologian ja sen eri alustojen (esim. Instagram-tilit, Facebook-ryhmät ja OneDrive) olevan siinä hyödyksi. Opettajilla löytyy tahtoa ja kiinnostusta kehittyä teknologian hyödyntämisessä opetuksessaan ja olla vastuussa tästä oppimisesta.

Nämä tulokset osoittavat teknologian tärkeyden englannin opetuksessa tänä päivänä. Teknologia koetaan asiana, joka tuo lisää opetukseen ja on välttämätön työkalu opettajan työssä. Opettajat ymmärtävät teknologian käytön hyödyt ja haitat. Tutkimuksen johtopäätöksenä on, että teknologian vaikutukset ovat moninaiset ja ne vaikuttavat suuresti kielen opettamisen ja oppimisen kokemukseen sekä opettajan että oppijan näkökulmasta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Petra Paljakka, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.