University of Oulu

Pudasjärven lukiolaisten käsityksiä heidän murteestaan

Saved in:
Author: Pätsi, Essi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202302021089
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Pätsi, 2023
Publish Date: 2023-02-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kunnas, Niina
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmassani tutkin Pudasjärven lukiolaisten käsityksiä heidän murteestaan. Selvitän, kokevatko informanttini käyttävänsä enemmän itäisiä (Kainuun murteen) vai läntisiä (Oulun seudun murteen) murrevariantteja. Tutkin heidän kokemuksiaan ts-yhtymän, tk-yhtymän sekä sinä-persoonapronominin käytöstä. Tutkin myös sitä, minkä murteen puhujiksi he identifioituvat.

Aineistoni olen kerännyt kyselylomakkeella syksyllä 2022. Olen analysoinut lomakkeella saamiani vastauksia sekä kvantitatiivisella että kvalitatiivisella otteella. Analyysissa olen ottanut huomioon sen, missä päin Pudasjärveä informanttini asuvat. Tutkielmassani olen myös esitellyt aiempia tutkimuksia ja verrannut saamiani tuloksia niihin. Teoriaosuudessa olen esitellyt keskeisten käsitteiden lisäksi kansanlingvistiikkaa ja kansandialektologiaa.

Tutkimuksestani selviää, että Pudasjärven lukiolaiset kokevat käyttävänsä enemmän läntisiä variantteja. ts-yhtymässä hallitsee läntinen tt-variantti. tt-varianttia koetaan käytettävän eniten myös sellaisissa tapauksissa, joissa yksinäis-t:llinenkin muoto olisi mahdollinen. Itäistä ht-varianttia koetaan käytettävän eniten kaupungin itäpuoliskolla. tk-yhtymästä koetaan käytettävän eniten Oulun seudun murteelle tyypillistä assimiloitunutta kk-muotoa. Sinä-pronominista eniten koetaan käytettävän Oulun seudun murteelle tyypillistä nää-varianttia. Tässä on kuitenkin vaihtelua lausetyypin mukaan: kysymyslauseessa nää-variantti koetaan luonnollisimmaksi, kun taas väitelauseessa sää-variantti. Tutkimuksestani selviää myös, että informanttieni murreidentiteetti on epäselvä. Suurin osa heistä ei osaa sanoa, mitä murretta he kokevat puhuvansa. Enemmän on kuitenkin Oulun murteen puhujiksi identifioituvia kuin Kainuun murteen puhujiksi identifioituvia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Essi Pätsi, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.