University of Oulu

”Eli hyväksytään kaikki tulleet jäsenhakemukset” : eli + passiivi -rakenteen funktiot kokouksen puheenjohtajan kielessä

Saved in:
Author: Pajunpää, Katri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202302021093
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Pajunpää, 2023
Publish Date: 2023-02-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Frick, Maria
Description:

Tiivistelmä

Tutkin tässä kandidaatintutkielmassa erään harrastejärjestön hallituksen puheenjohtajan käyttämää kielellistä vuorovaikutusta. Keskityn tutkimaan eli-partikkelin ja passiiviverbin muodostamaa eli + passiivi -rakennetta osana kokouksen puheenjohtajan puheenvuoroja. Tavoitteenani on selvittää, millaisissa erilaisissa funktioissa eli kielitieteellisissä tehtävissä eli + passiivi -rakenne ilmenee kokouksen puheenjohtajan kielessä. Olen toteuttanut tutkimukseni keskustelunanalyyttisella otteella.

Tutkimusaineistoni on videoaineisto erään harrastejärjestön hallituksen kokouksesta. Videoaineisto kuuluu Oulun yliopiston Kikosa-kokoelmaan, ja se on kestoltaan yhteensä 43 minuuttia ja 17 sekuntia pitkä. Nauhoitetun kokouksen aikana puheenjohtaja käyttää eli + passiivi -rakennetta puheenvuorojensa aikana yhteensä kahdeksan kertaa. Näistä kahdeksasta eli + passiivi -esiintymästä olen valinnut tutkimukseni esimerkeiksi kuusi tapausta.

Eli + passiivi -rakenteen funktiot jakautuvat tutkimustulosteni perusteella kahteen pääryhmään, jotka ovat nimeltään jäsennys- ja sisältöfunktio. Olen jakanut sisältöfunktion vielä kolmeen alakategoriaan, joita ovat toteamus ja kysymys, puheenaiheeseen palauttaminen sekä kokoava vastaus. Laatimieni funktioiden tarkoituksena on selkiyttää eli + passiivi -rakenteen erilaisia vuorovaikutuksellisia käyttöympäristöjä.

Tutkielmani tuo uutta tietoa erityisesti puheenjohtajan käyttämän eli + passiivi -rakenteen erilaisista käyttöympäristöistä. Tämän lisäksi tutkimustuloksiani on mahdollista tarkastella osana laajempaa keskustelunanalyyttista tutkimuskenttää. Edellä mainitun lisäksi kandidaatintutkielmani toimii myös pohjana mahdolliselle jatkotutkimukselle.

see all

Subjects:
Copyright information: © Katri Pajunpää, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.