University of Oulu

Maakotkan (Aquila chrysaetos) luonnonsuojelugenetiikka Suomessa

Saved in:
Author: Hankilanoja, Sari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 20
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202302021097
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Hankilanoja, 2023
Publish Date: 2023-02-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kvist, Laura
Honka, Johanna
Description:

Tiivistelmä

Luonnonsuojelugenetiikalla tarkoitetaan luonnon monimuotoisuuden ja lajien suojelemista evoluutio- ja molekyyligenetiikan keinoin. Maakotka on osassa levinneisyysaluettaan uhanalainen laji, jonka geneettistä tilannetta on kuitenkin tutkittu toistaiseksi melko vähän. Tässä tutkielmassa kuvaan maakotkan tilannetta ja geneettistä tutkimusta palearktisella alueella ja etenkin Suomessa.

Useassa tutkimuksessa on haluttu selvittää maakotkan geneettistä monimuotoisuutta ja 1800- ja 1900-lukujen vaihteen vainon vaikutusta siihen. Maakotkan geneettinen monimuotoisuuden todettiin olevan oletettua parempi, eikä lähihistoriassa tapahtuneen pullonkaulan vaikutusta löytynyt vainosta huolimatta. Asiaan saattaa kuitenkin vaikuttaa maakotkan pitkäikäisyyden toimiminen puskurina geneettisen monimuotoisuuden heikkenemistä vastaan.

Maakotkan populaation huomattiin jakautuvan kahteen haploryhmään palearktisella alueella, välimerellinen haploryhmä Alppien eteläpuolisilla alueilla ja holarktinen haploryhmä kaikkialla muualla. Maakotkaa pidetään kotipaikkauskollisena lajina, joka palaa synnyinseuduilleen lisääntymisiän saavutettuaan. Silti maantieteellistä jakautumista Suomen maakotkien genetiikassa ei havaittu. Suomen maakotkien dispersaalia tutkittaessa, huomattiin maakotkien pesivän kauempana synnyinseuduiltaan Pohjois-Suomessa kuin etelämpänä. Tämän voidaan ajatella johtuvan Pohjois-Suomen suuremmasta yksilötiheydestä. Lisäksi saatiin selville, että maakotkalla on selviytynyt viimeisestä jääkaudesta kahdessa turvapaikassa, joista toinen on sijainnut Välimeren alueella ja toinen jossain päin Aasiaa.

Suomessa selvitettiin ensimmäisen kerran kumppanin vaihtuvuusprosentti maakotkalle. Tulokseksi saatiin 23 %, joka on yllättävän suuri siihen nähden, että maakotkaa pidetään pitkälti yksiavioisena lajina. Saman suuntaisia tuloksia on saatu kuitenkin muidenkin petolintulajien kumppanin vaihtuvuusprosenttia tutkittaessa. Yleisintä kumppanin vaihto oli odotetusti epäonnistuneen pesinnän jälkeen.

Yllättävän korkeasta geneettisestä monimuotoisuudesta huolimatta, maakotkan tilannetta tulisi seurata tulevaisuudessa niin perinteisin kuin geneettisinkin keinoin. Voidaan myös todeta, että nämä geneettiset tutkimukset tuottavat monenlaista tärkeää tietoa, jota voidaan hyödyntää tulevaisuudessa maakotkan suojelutoimia suunnitellessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sari Hankilanoja, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/