University of Oulu

”En minä ole kömpinyt kotiin” : diskurssit Sanna Marinin tiedotustilaisuudessa syksyllä 2022

Saved in:
Author: Ullakko, Anna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202302031106
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Ullakko, 2023
Publish Date: 2023-02-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Saviniemi, Maija
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmassani tutkin, millaisia diskursseja ja vastadiskursseja pääministeri Sanna Marinin syksyn 2022 juhlintakohun jälkeen järjestetyssä tiedotustilaisuudessa aktivoituu. Kandidaatintutkielmani aineisto on videotallenne kyseisestä tiedotustilaisuudesta, jonka olen litteroinut karkeistetusti. Varsinaisia tutkimuskysymyksiä tutkielmassani on kaksi: millaisia diskursseja aineistossa aktivoituu ja millaiset kielenpiirteet niitä aktivoivat. Tutkielmani teoreettisena viitekehyksenä ja tutkimusmenetelmänä hyödynnän Norman Faircloughin esittelemää kriittistä diskurssianalyysia.

Vastaukseksi tutkimuskysymyksiini aineistosta hahmottui kolme toimijuuden perusteella jaettua diskurssiryhmää, jotka pitävät sisällään yhteensä kahdeksan diskurssia. Päädiskurssiryhmät ovat pääministeri-instituutiodiskurssi, kansalaisdiskurssi ja mediadiskurssi. Pääministeri-instituutiodiskurssin alle lukeutuvat turvallisuus-, toimintakyky-, organisaatio- ja ajankäyttödiskurssi. Kansalaisdiskurssin alle lukeutuvat kansalaisten huoli -diskurssi ja demokratiadiskurssi. Mediadiskurssin alle lukeutuvat personifikaatio- ja yksityisyysdiskurssi. Kielenpiirteet, jotka näitä diskursseja aktivoivat ovat esimerkiksi modaalisten ilmausten käyttö, verbien pääluokkavalinnat, tietyt modukset, kieltomuodot, persoonapronominin me käyttö sekä tietyt sanavalinnat.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anna Ullakko, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.