University of Oulu

”Ei me kaikki olla niin kauheita!” : cosplay-kommenteissa aktivoituvat diskurssit Suomi24-keskusteluissa

Saved in:
Author: Höysniemi, Anniina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202302031107
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Höysniemi, 2023
Publish Date: 2023-02-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Saviniemi, Maija
Description:

Tiivistelmä

Tutkin kandidaatintutkielmassani Suomi24-keskusteluissa vuosina 2009–2014 käytävissä kommentoinneissa aktivoituvia diskursseja, jotka liittyvät cosplay-harrastukseen. Tutkin ensinnäkin sitä, mitkä diskurssit nousevat aineistossa keskiöön ja mitkä jäävät marginaaliin. Toisekseen avaan tutkimuksessani sitä, mitä useimmin esiintyvät diskurssit kertovat cosplay-harrastuksesta. Harrastusta on tähän mennessä tutkittu lähinnä muilla kuin kielitieteellisillä aloilla, joka on ollut yhtenä motivaationa tuoda cosplayn tutkiminen myös kielitieteiden piiriin. Cosplaysta puhutaan sosiaalisessa mediassa sekä siitä kirjoitetaan usein tapahtumien yhteydessä myös uutisissa ja paikallislehdissä. Harrastusta ympäröivää kieltä kriittisen diskurssianalyysin avulla tutkimalla voidaan selvittää, millaiset kielenkäyttötavat ovat vakiintuneet kuvaamaan tätä näkyvää harrastusta. Tutkimukseni on kielitieteellinen kriittinen diskurssianalyysitutkimus, johon olen myös yhdistänyt sisällönanalyysiä aineiston käsittelyn aikana. Keskityn käsittelemään diskurssianalyysissä Norman Faircloughin esittelemistä kielivalinnoista pääsääntöisesti sanastollisia ja kieliopillisia valintoja, jotka aktivoivat kommenteissa erilaisia diskursseja tai diskurssien eri puolia. Tutkimukseni on myös korpusvetoinen tutkimus, jonka lähtökohtana on havainto siitä, että cosplayta ympäröivä keskustelu on vaihtelevaa. Tutkin tätä vaihtelua tutkimuksessani aineistosta nousseiden diskurssien avulla. Käytän aineistonani Korp-konkordanssihakuohjelman Suomi24-korpusta aikaväliltä 2009–2014. Olen hakenut korpuksesta kommentteja, jotka sisältävät cosplay-sanan ainakin kerran. Korpuksesta karsiutui 151 kommentin laajuinen aineisto, jota tutkin tutkielmassani kriittisen diskurssianalyysin avulla. Aineistossa aktivoituu yhteensä 13 erilaista diskurssia, joista monet esiintyvät yhtä aikaa toistensa kanssa. Käsittelen tutkimuksessani viittä aineistossani useimmin esiintynyttä diskurssia — identiteetti-, kokemus-, poikkeavuus-, ulkonäkö- ja yhteisödiskurssia, sekä hieman erotiikkadiskurssia ulkonäködiskurssin yhteydessä. Diskurssit on nimetty kommenttien sisällöistä nousseiden ilmiöiden pohjalta sisällön- ja kriittisen diskurssianalyysin avulla. Keskeisissä diskursseissa oli paljon sisäistä vaihtelua, jota tuon esille kriittisessä diskurssianalyysissä. Niin diskurssit kuin niiden sisäinen vaihtelu heijastelevat harrastusta ympäröivää kieltä, jonka harrastajat ja muut ovat tuottaneet kommentoinnissa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anniina Höysniemi, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/