University of Oulu

Kyll mie niin pöyristyin taas : käsityksiä Yle:n uutisotsikoista

Saved in:
Author: Vakkala, Tiia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 52
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202302031110
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Vakkala, 2023
Publish Date: 2023-02-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Karjalainen, Heini
Description:

Tiivistelmä

Tutkin kandidaatintutkielmassani käsityksiä Ylen uutisotsikoista. Teoreettinen viitekehykseni oli kansanlingvistiikka. Lehtikieli ja medioiden ansaintamalli on muuttunut 1900-lopulta alkaen, jonka myötä uutisotsikoinnissa käytetään tyylillisenä keinona muun muassa liioittelua. Tutkin, millaisia havaintoja ei-kielitieteilijät tekevät Ylen uutisotsikoista sekä tunnistavatko he otsikoinnin liioittelevia ilmauksia ja millaisia käsityksiä heillä on niistä. Lisäksi tutkin, yhdistävätkö he liioittelevat ilmaukset tiettyihin uutislehtiin.

Olen kerännyt aineistoni sähköisellä kyselylomakkeella, joka sisälsi kysymyksiä 12:sta Ylen uutisotsikosta. Olen käsitellyt aineistoani sisällönanalyysilla teemoitellen avovastauksia. Lisäksi olen käyttänyt analyysin tukena määrällisiä tuloksia.

Tulokset osoittavat, että informanteilla on runsaasti havaintoja ja käsityksiä uutisotsikoinnista. Informantit tunnistavat otsikoista joitakin liioittelevia ilmauksia. He kokevat liioittelun nykyaikaisena ja vakiintumassa olevana piirteenä. Liioittelevat ilmaukset herättävät affekteja, kuten ärsytystä. Informantit eivät pääosin tunnista otsikoita Ylen julkaisemiksi. He nimeävät monet otsikot klikkiotsikoiksi ja aiheiltaan joko henkilökohtaisesti tai yhteiskunnallisesti merkityksettömiksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tiia Vakkala, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.