University of Oulu

”Heitäppä yks kompiainen — joku viisas mies joskus” : lukioikäisten oululaisten käsityksiä Oulun murteen sanoista

Saved in:
Author: Rissanen, Ella1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 54
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202302031113
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Rissanen, 2023
Publish Date: 2023-02-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Karjalainen, Heini
Description:

Tiivistelmä

Olen kandidaatintutkielmassani tutkinut lukioikäisten oululaisten käsityksiä Oulun murteen sanoista. Tutkin, kuinka hyvin oululaisnuoret tunnistavat Oulun murteelle tyypillisiä sanoja sekä millaisia merkityksiä he niille antavat. Tutkielmassani selvitän myös käyttävätkö nuoret itse näitä murresanoja ja ovatko he kuulleet tai nähneet jonkun toisen käyttävän niitä. Olen kerännyt aineistoni sähköisellä kyselylomakkeella, jolla kysyin merkitystä 14 Oulun murteen sanalle. Kyselyni sisälsi ruotsalaisperäisiä lainasanoja, stereotyyppisiä oululaisia murresanoja sekä satunnaisesti valitsemiani Oulun murteen sanoja. Analysoin vastauksia sisällönanalyysin keinoin. Aineistoni koostuu vähintään 15 vuotta täyttäneiden lukiolaisten tuottamista kyselylomakevastauksista. Vastauksia on yhteensä 49.

Olen luokitellut aineistoni sanat ensiksi kolmeen ryhmään sen perusteella, miten informantit olivat ne tunnistaneet. Kolme ryhmää ovat sana tunnistettu, sana tunnistettu osittain ja sanaa ei tunnistettu. Ryhmien perusteella olen jakanut sanat edelleen kolmeen luokkaan sen perusteella, kuinka hyvin informantit ovat ne tunnistaneet. Luokat ovat hyvin tunnistetut sanat, melko hyvin tunnistetut sanat ja heikosti tunnistetut sanat. Tutkimustulosteni mukaan lukioikäiset oululaisnuoret tunnistavat hyvin vain harvoja murresanoja. Aineistoni murresanoista miltei puolet oli tunnistettu heikosti. Tutkimustuloksissa oli myös nähtävissä selkeää kahtia jakautumista: useat sanat oli tunnistettu joko hyvin tai ei ollenkaan.

Sanojen tunnistamisen ja käyttämisen välillä on tutkimustuloksissani huomioitavissa selkeä yhteys. Suurin osa hyvin ja melko hyvin tunnistetuista sanoista ovat myös aineistoni käytetyimpiä sanoja. Informanttini ilmoittivat kuitenkin käyttävänsä vain harvoja aineistoni sanoja itse. Aineistoni neljästätoista sanasta seitsemän sanan käyttäjien määrä oli alle 10 %. Tutkimustulosteni mukaan puolet aineistoni sanoista ovat siis lukioikäisillä oululaisnuorilla erittäin vähäisessä käytössä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ella Rissanen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/