University of Oulu

Arktisten merialueiden kvartäärisedimentit ja sedimentaatioprosessit

Saved in:
Author: Sarpola, Emilia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu Mining School
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202302131132
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Sarpola, 2023
Publish Date: 2023-02-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Strand, Kari
Description:

Tiivistelmä

Tämän työn aiheena ja keskeisenä tekijänä ovat arktinen alue, sen kvartäärisedimentit ja niiden synty ja koostumus, sekä niihin liittyvät prosessit, kuten arktisten merivirtojen aiheuttama sedimenttien kuljetus, joka tapahtuu pääasiassa arktisen alueen merialueiden virtausten (Jäämeren) ja jäiden sulamisen kautta. Aihealueeseen kuuluu myös kvartääriajan sedimentteihin liittyvät tutkimukset, joiden avulla voidaan esimerkiksi tutkia ilmastoon, merivirtoihin ja sedimentteihin vaikuttaneisiin olleita jääkausia ja niiden esiintymistä, ja sitä kautta sedimenttien ikää, sekä sitä, miten ne ovat vaikuttaneet arktisen ympäristön kehitykseen. Sedimenttejä tutkitaan kvartäärikaudelta, joka alkoi noin 2,58 miljoonaa vuotta sitten, ja joka jaetaan kahteen epookkiin: pleistoseeniaikaan, noin 2,6 miljoonaa – 11 700 vuotta sitten, jolloin viimeinen jääkausi (Veiksel) loppui, kun jää alkoi sulamaan ja nykyinen interglasiaalikausi alkoi noin 11 700 vuotta sitten, sekä holoseeni aikaan noin, 11 700 vuodesta nykyhetkeen. Jääkaudet ylimmän pleistoseeniepookin aikana ovat liitetty MIS 1-6 happi-isotooppivaiheisiin siten, että parilliset vaiheet edustavat jäätiköitymisvaiheita. Arktiseen alueeseen vaikuttaa myös hyvin paljon viimevuosina huolenaiheena ollut ilmaston lämpeneminen, joka vaikuttaa todella suuresti jäätiköiden sulamiseen ja sitä kautta esimerkiksi merenpinnannousuun ja, kasvuston ja eläinten elinolosuhteisiin, etenkin jäätiköityneillä alueilla, kuten Arktiksella. Merisedimenttejä tutkimalla voidaan saada tietoa jääkausien aikana olleiden jäätiköiden käyttäytymisestä ja historiasta sekä niiden sulamisvaiheista ja vallinneista ilmastoolosuhteista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emilia Sarpola, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/