University of Oulu

Osallisuuden kokemuksia lukivaikeuksisten aikuisten kertomana

Saved in:
Author: Kujala, Katri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 66
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202302171176
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Kujala, 2023
Publish Date: 2023-02-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Mäkitalo, Kati
Kairaluoma, Leila
Reviewer: Kairaluoma, Leila
Mäkitalo, Kati
Description:

Tiivistelmä

Lukivaikeus on kehityksellinen oppimisvaikeus, joka jatkuu koko elämän ajan. Aikuisten lukivaikeuksista on vähän tutkimustietoa, vaikka lukivaikeudesta voi olla merkittävää haittaa elämässä selviytymiselle. Aikuisten oppimisvaikeuksien vaikutuksesta osallisuuteen on olemassa aihetta sivuavia tutkimuksia, joissa selvitetään muun muassa koulutuksen, opiskelun, työllistymisen ja työelämän haasteita. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lukivaikeuksisten aikuisten osallisuuteen liittyviä kokemuksia elämän eri osa-alueilla sekä niitä merkityksiä, joita haastateltavat olivat omille lukivaikeuksiin liittyville kokemuksilleen antaneet.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu lukutaidon ja lukivaikeuden käsitteille sekä osallisuuden, toimijuuden ja identiteetin tarkastelulle. Osallisuudella tarkoitetaan johonkin kuulumista ja mukana olemisen tunnetta. Osallisuus rakentuu osin vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, ja se on sidoksissa sekä yksilön identiteettiin että toimijuuteen. Tutkimus on laadullinen ja sen tutkimusote on fenomenologinen subjektiivisten kokemusten ollessa tarkastelun kohteena. Tutkimuksen aineisto koostuu seitsemän lukivaikeuksisen aikuisen haastattelusta. Haastateltavat tavoitettiin pääosin tutkijan verkostojen kautta. Tutkimuksen tuloksien analysoinnissa on käytetty teorialähtöistä sisällönanalyysiä.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että lukivaikeudella on vaikutusta haastateltujen aikuisten osallisuuteen joillakin elämänalueilla. Haastateltavien kokemusten mukaan lukivaikeus vaikuttaa arjessa eniten kirjallisiin tehtäviin, esimerkiksi tietyissä työtehtävissä ja virallisten asoiden hoidossa. Lukivaikeus on hidastanut ja vaikeuttanut oppimisprosesseja ja vaikuttanut suoraan opiskeluun ja koulunkäyntiin. Haastateltavien kuvauksissa tulivat esille lukivaikeuden välilliset vaikutukset sekä itsetuntoon että minäpystyvyyteen ja sitä kautta myös identiteettiin. Lukivaikeuden sosioemotionaaliset vaikutukset muotoutuivat monen tekijän kautta, ja kokemuksissa oli vaihtelua haastateltavien kesken. Tutkimus antaa tietoa lukivaikeuden vaikutuksista osallisuuteen aikuisuudessa, jota voidaan hyödyntää kehitettäessä lukivaikeuksisten aikuisten tukipalveluja.

see all

Subjects:
Copyright information: © Katri Kujala, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/