University of Oulu

Opettajien käsitykset STEAM-toimintatavasta opetuksessa ja oppimisessa STEAM-verkoston kouluissa

Saved in:
Author: Niskala, Jonna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 47
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202302171178
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Niskala, 2023
Publish Date: 2023-02-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Mäkitalo, Kati
Reviewer: Laru, Jari
Mäkitalo, Kati
Kivioja, Iiris
Description:

Tiivistelmä

Tulevaisuudessa tarvitaan monipuolista taitoa ja osaamista, vuorovaikutustaitoja, yhdessä tekemistä, luovaa ajattelua sekä rohkeutta kokeilla uutta. Teknologia on keskeisessä asemassa sekä yhteiskunnassa, että koulumaailmassa, joka mahdollistaa monipuolisella tavalla uusien tietojen ja taitojen harjoittelemisen. STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts ja Mathematics) tarjoaa mahdollisuuden työskennellä ja ratkaista arjessa eteen tulevia pulmia tieteen, teknologian, insinööritaitojen, taiteiden ja matematiikan keinoin. Opetuksessa nämä osa-alueet yhdistyvät toisiinsa ja todelliseen maailmaan. STEAM kehittää ongelmanratkaisutaitoja, kriittistä ajattelua, luovuutta ja innovatiivisuutta sekä edistää oppiaineiden syvällistä ymmärtämistä.

Tutkimus toteutettiin osana laajempaa Nordplus-hanketta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää STEAM-toimintatapaa, miten sitä toteutetaan sekä millä tavalla opettajat kokevat oman toimintansa, opettamisen sekä oppilaiden oppimisen. Tutkimuksella pyrittiin syventämään ymmärrystä tietoa STEAM-koulujen toimintakulttuurista, opettajien käsityksiä STEAM- oppimisesta opettajan ja oppilaan näkökulmasta. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelulla, johon osallistui viisi opettajaa Pohjois-Suomen alueen kouluista.

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella STEAM-toimintatapa tukee kokonaisvaltaista oppi- mista ja oppiainerajat ylittävää opetusta. Opettajien käsitykset opetuksesta ja oppimisesta vah- vistuivat STEAMin myötä. STEAM-toimintatavassa opettaja on ohjaavassa roolissa ohjaten oppilaita vastausten äärelle valmiiden vastausten sijaan. Oppilaita osallistetaan ja ohjataan ak- tiivisiksi toimijoiksi, kun he yhdessä suunnittelevat, toteuttavat, arvioivat ja testaavat teknologian avulla tutkittavia ilmiöitä. Luovuus, kokeilu, yhdessä tekeminen olivat haastateltavien mielestä tärkeitä etuja STEAM-toimintatavassa.

Tutkimus toi esille koulujen toimintakulttuurin vaikutuksen uusien työtapojen käyttöön otolle ja niihin sitoutumiselle. STEAM-toimintatapojen siirtyminen koulujen käytäntöihin oli vaihte- levaa. STEAM-toimintatapaa hyödynnettiin kerhoissa ja välituntitoimintana tai tarjottiin valinnaisena oppiaineena STEAM-verkoston kouluissa. Yhdessä STEAM-koulussa oli suunniteltu kaikkia luokka-asteita, esikoulusta yhdeksänteen luokkaan läpäisevä STEAM-polku. Kouluissa pyritään tarjoamaan kaikille oppilaille STEAM-toimintaa, jota vaihtelevan tarjonnan myötä vaatii kehittämistä. Ongelmaratkaisu, luovuus, yhdessä tekeminen ja vuorovaikutus ovat tärkeitä taitoja, jotka ovat merkittävässä roolissa tietoyhteiskunnassa ja joita on tärkeää päästä harjoittelemaan jo koulussa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jonna Niskala, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/