University of Oulu

Varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia lastenkirjallisuuden hyödyntämisestä osana tunnetaitojen opettamista

Saved in:
Author: Holappa, Henna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 68
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202302171179
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Holappa, 2023
Publish Date: 2023-02-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Harmoinen, Sari
Reviewer: Harmoinen, Sari
Kyrönlampi, Taina
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä tunnetaitojen harjoittelusta varhaiskasvatuksen kontekstissa, sekä tarjota näkökulmia siihen, miten lastenkirjallisuutta hyödyntämällä voidaan tukea lasten tunnetaitojen kehitystä. Tunnetaitojen kehittyminen alkaa heti lapsen synnyttyä ja varhaislapsuuden aikana kehittyy tunteidenkäsittelymallien pohja. Lastenkirjallisuus tarjoaa väylän tunteista puhumiseen ja tunnetaitojen harjoitteluun, sillä lapset kykenevät sukeltamaan tarinoiden maailmaan ja peilaamaan niiden tapahtumia omaan elämäänsä, sekä samaistumaan tarinan hahmojen kokemiin tunteisiin.

Toteutin tutkimuksen laadullisia menetelmiä käyttäen. Keräsin tutkimusaineiston kyselylomakkeen avulla syksyllä 2022. Jaoin lomakkeen täytettäväksi sosiaalisen median kautta ja sain vastauksen 17 varhaiskasvatuksen opettajalta. Analysoin keräämäni aineiston käyttämällä teoriaohjaavaa sisällönanalyysia, jossa aiempaa tietoa yhdistetään aineistosta nouseviin teemoihin.

Tutkimusaineistosta oli nähtävissä se, että kaikenikäisten lasten kanssa työskentelevät varhaiskasvatuksen opettajat kertoivat käyttävänsä pääosin samoja kirjoja ja muita materiaaleja tunnetaitojen harjoittelun tukena. Kaikkien ikäryhmien opettajien vastauksissa ilmeni se, että kirjat valitaan huolellisesti, mutta erityisesti yli kolmevuotiaiden kanssa työskentelevät kertoivat valintojen pohjautuvan ryhmän tarpeisiin.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että varhaiskasvatuksen opettajat yhdistävät lastenkirjallisuutta tunnetaitojen harjoitteluun monin eri tavoin. Tunnetaitoja käsitteleviä kirjoja luettiin vaihtelevan kokoisissa lapsiryhmissä ja erilaisissa tilanteissa kuten tuokioilla ja päiväkotipäivän aikana järjestettävissä kerhoissa. Erityisesti kirjojen koettiin toimivan keskustelun herättäjinä ja motivaation ylläpitäjinä. Varhaiskasvatuksen opettajat kokivat, että lastenkirjallisuuteen yhdistetty tunnetaitojen harjoittelu kehitti lasten tunteiden tunnistamisen ja sanoittamisen taitoja, sekä empatiakykyä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henna Holappa, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.