University of Oulu

Käytännön kokemuksia vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen toteuttamisesta

Saved in:
Author: Heikkilä, Katariina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 76
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202302171185
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Heikkilä, 2023
Publish Date: 2023-02-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Harmoinen, Sari
Reviewer: Harmoinen, Sari
Vuopala, Essi
Description:

Tiivistelmä

Vuosiluokkiin sitomaton opetus ja opiskelu edellyttävät niiden kirjaamista paikallisiin tai koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin. Lisäksi jokaiselle vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen oppilaalle on laadittava omat opinto-ohjelmat. Oppilaiden eteneminen ja osaamisen arviointi toteutuvat opinto-ohjelmaan kirjattujen tavoitteiden ja opintokokonaisuuksien suorittamisena sekä niiden toteutumisen seuraamisena.

Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta on vähän, joten tässä tutkielmassa tavoitteena oli keskittyä ajantasaiseen tilanteeseen vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen toteuttamisessa. Tavoitteena oli selvittää millä tavoin vuosiluokkiin sitomatonta opetusta toteutetaan käytännössä. Lisäksi haluttiin selvittää mitä etuja tai haasteita se voi tuoda mukanaan.

Tutkielma toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena. Tutkielmassa tarkasteltiin vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen käytännön toteutuksen ja järjestämisen tapoja. Tutkielman aineisto on kerätty haastattelemalla yhden Oulun kaupungin peruskoulun opetushenkilökuntaa. Aineiston analyysissä on hyödynnetty aineistolähtöistä sisällönanalyysiä.

Tutkimustulokset osoittavat, että koulussa vuosiluokkiin sitomatonta opetusta on lähdetty toteuttamaan kokeilemalla. Opetuksen toteutustavoissa vastauksista nousi esille kolme yläkäsitettä, joista pedagogiikka korostui voimakkaimmin. Erityisesti pedagogiikkaan liittyvät työtavat olivat koululla vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen keskeisinä lähtökohtina. Myös yhteistyön merkitystä korostettiin. Vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen mahdollisuudet keskittyivät erityisesti oppilaan opintojen henkilökohtaistamiseen sekä eriyttämiseen. Haasteina puolestaan pidettiin erityisesti suuria oppilasmassoja sekä resursseja.

Tutkimuksen toteuttamisessa huomioitiin sekä luotettavuuteen että sen eettisyyteen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää muun muassa opetuksen suunnittelussa ja kehittämisessä sekä henkilökohtaisen osaamisen laajentamisessa. Jatkotutkimuskohteita on useita laajasta tutkimuksellisesta aukosta johtuen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Katariina Heikkilä, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.