University of Oulu

Kuorosointi populaarimusiikissa

Saved in:
Author: Kiljander, Ida-Katharina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 45
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202302211199
Language: Finnish
Published: Oulu : I.-K. Kiljander, 2023
Publish Date: 2023-02-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Hakanpää, Tua
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen aihe nousi kahdesta tarpeesta. Musiikkikasvattajan työnkuvaan kuuluu niin kuoronjohto kuin populaarimusiikkiohjelmisto, mutta kuoronjohdon koulutusta populaarimusiikin käytännöistä käsin on hyvin marginaalisesti saatavilla. Perinteisen kuoronjohdon metodit on kehitetty taidemusiikin esittämiseen, eivätkä ne välttämättä tuota autenttista esitystä populaarimusiikkiohjelmistoon sovellettuna. Toinen suuri tarve tutkimukselle on se, että vaikka kuorotutkimusta on tehty paljon, ei-klassista ohjelmistoa esittäviä kuoroja on tutkittu erittäin vähäisesti. Kandidaatin työn laajuuden takia käsiteltiin ainoastaan kuorosointia populaarimusiikin näkökulmasta.

Tämä työ on tyypiltään kuvaileva narratiivinen kirjallisuuskatsaus. Aineisto koostettiin kuorosoinnin tutkimukseen ja populaarimusiikin laulun tutkimukseen liittyvistä vertaisarvioiduista artikkeleista ja väitöskirjoista, mutta lähdemateriaalin ollessa vähäistä hyödynnettiin myös kuoronjohdon ja populaarimusiikin laulun oppikirjoja. Kuorosoinnin osa-alueista käsiteltiin lauluhengitystä, vibratoa, artikulaatiota, ryhmälaulun akustiikkaa ja laulajien sijoittumista tilaan. Populaarimusiikin laulusoinneista käsiteltiin kirjallisuudessa yleisimmin ilmeneviä sointeja vuotoinen, belting ja twang. Tulokset tuottivat enemmän lisätutkimuksen aiheita ja lisäkysymyksiä kuin varsinaisia vastauksia. Tarve lisätutkimukselle on suuri.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ida-Katharina Kiljander, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/