University of Oulu

Musiikkiliikunta autismin kirjon lapsen oppimisen tukena musiikin tunneilla

Saved in:
Author: Kankaanpää, Maija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202303011213
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kankaanpää, 2023
Publish Date: 2023-03-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Hakanpää, Tua
Description:

Tiivistelmä

Musiikkiliikunta on monipuolinen opetustapa, joka mahdollistaa musiikin oppimista erilaisista oppimiseen vaikuttavista tekijöistä riippumatta. Tämä kandidaatintutkielma tarkastelee musiikkiliikuntaa osana musiikinopetusta. Tutkin, miten autismin kirjo vaikuttaa musiikin opiskeluun ja miten musiikkiliikunta tukee autismin kirjon lapsen oppimista musiikin tunneilla. Tutkielmani tavoitteena oli syventyä autismin kirjon ilmenemiseen, ja tuoda esille Dalcroze-pedagogiikkaan pohjautuvan musiikkiliikunnan ja kehollisuuden hyötyjä autismin kirjon lapsilla. Tietous ja ymmärrys erilaisista oppimiseen vaikuttavista tekijöistä ja erilaisten oppijoiden kohtaamisesta ja opettamisesta on tullut entistä keskeisemmäksi viime vuosina. Oppilaan tukeminen ja muusikkouden kehittäminen ovat musiikkikasvattajan tärkeimpiä tehtäviä. Tämän vuoksi on tärkeää havaita erilaiset oppijat ja löytää keinot erilaisten oppijoiden opettamiseen. Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jossa kootaan aikaisempaa aineistoa yhdeksi kokonaisuudeksi.

Tutkielman tuloksissa selvisi autismin kirjon yksilöllinen ja moninainen ilmeneminen musiikin tunneilla sekä Dalcroze-pedagogiikkaan pohjautuvan musiikkiliikunnan monipuoliset hyödyt. Tulokset osoittivat, että autismin kirjon lapsen puutteelliset motoriset ja kognitiiviset taidot voivat aiheuttaa haasteita musiikillisessa ilmaisussa ja perinteisten soittimien soittamisessa. Poikkeavuudet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa voivat ilmetä esimerkiksi nonverbaalisessa viestinnässä. Musiikkiliikunta tukee autismin kirjon oppilasta kokonaisvaltaisesti muillakin kuin musiikin osa-alueilla. Musiikkiliikunta mahdollistaa musiikin oppimisen musiikillisten taitojen tasosta riippumatta liikkeen, kokemuksen ja vuorovaikutuksen kautta kokonaisvaltaisesti.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maija Kankaanpää, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/