University of Oulu

Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Karppinen, Elina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202303031221
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Karppinen, 2023
Publish Date: 2023-03-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kess, Riikka
Description:

Tiivistelmä

Kiusaaminen on valtava ongelma koulumaailmassa. Pitkälle edenneiden kiusaamistilanteiden ratkaisuksi on kehitelty lukuisia toimenpideohjelmia, joiden todellinen vaikutus kiusaamistilanteiden päättymiseksi on heikko. Kiusaamisen ehkäisyn tulisi alkaa systemaattisesti jo varhaiskasvatuksessa, joka tarjoaa monelle lapselle kokemuksen ensimmäisestä vertaisryhmästä. Kiusaaminen on monimutkainen ryhmäilmiö, johon vaikuttaa suuresti ryhmän dynamiikka sekä ryhmän jäsenten kokemus ryhmäidentiteetistä. Varhaiskasvatus, erityisesti esikouluikä, on ihanteellista aikaa harjoitella vertaissuhdetaitoja, jotka määrittävät sen, millaisen roolin lapsi omaksuu kiusaamistilanteessa.

Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa vaatii laadukasta peruspedagogiikkaa, jonka sydämessä ovat arvot tasavertaisesta toisten kunnioittamisesta. Näistä arvoista ja asenteista keskustellaan ja sovitaan niin varhaiskasvatuksen työyhteisön, kuin myös lasten sekä vanhempien kesken. Jotta kiusaamista voidaan ehkäistä, on varhaiskasvatuksen tilan oltava turvallinen. Turvallisen tilan kasvatusyhteisön jäsenillä on voimakas yhteenkuuluvuuden tunne, jota varhaiskasvattaja rakentaa ja tuottaa aktiivisesti. Turvallisessa, hyvän koheesion ryhmissä ei juuri esiinny kiusaamista.

Koska kiusaaminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa, on sosiaalisilla ja emotionaalisilla taidoilla merkittävä osuutensa siihen, kuinka paljon kiusaamista esiintyy ja miten lapsi toimii kiusaamistilanteessa. Kiusaamisen ehkäisyn kannalta merkittäviä harjoiteltavia sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja ovat muun muassa ryhmään liittymisen taidot, ongelmanratkaisutaidot, prososiaaliset taidot, yhteistyötaidot, tunnetaidot ja itsesäätelytaidot. Koska varhaiskasvatusikäisen lapsen oppiminen on hyvin kontekstisidonnaista, parhaimman tuen näiden taitojen harjoittelemisen tueksi lapsi saa kasvattajalta niissä arjen tilanteissa, joissa haasteita kohdataan. Siksi kasvattajan aito läsnäolo ja aktiivinen ryhmän havainnointi on kiusaamisen ehkäisyn kannalta välttämätöntä.

Kiusaamiseen puuttumisessa on varhaiskasvatuksessa kyse preventiosta. Tavoitteena on, ettei kiusaamista pääsisi muodostumaan lainkaan. Kiusaamisen ehkäisy ja puuttuminen on varhaiskasvatuksessa helpompaa kuin peruskoulussa, jossa kiusaaminen on usein jatkua jo vuosia. Avain massiivisen kiusaamisongelman purkamiseen voi löytyä varhaiskasvatuksesta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elina Karppinen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.