University of Oulu

Fyysisen aktiivisuuden merkitys oppimiselle ja oppimisvalmiuksille varhaiskasvatusiässä

Saved in:
Author: Pylväs, Selina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202303131237
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Pylväs, 2023
Publish Date: 2023-03-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Mäntyjärvi, Marjo
Peltola, Maria
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassa avataan fyysisen aktiivisuuden merkitystä oppimiselle ja oppimisvalmiuksille varhaiskasvatusiässä sekä tuodaan esiin keinoja lisätä lasten liikkumista varhaiskasvatuksen arjessa. Näitä teemoja tutkitaan kahden tutkimuskysymyksen kautta, joita ovat: Mikä on fyysisen aktiivisuuden merkitys oppimiselle ja oppimisvalmiuksille sekä miten varhaiskasvatuksen arjessa voidaan tukea lasten liikkumista. Tutkimuskysymyksiä tarkastellaan fyysisen aktiivisuuden, varhaiskasvatusikäisen motorisen ja kognitiivisen kehityksen sekä oppimisen ja oppimisvalmiuksien käsitteiden kautta.

Fyysinen aktiivisuus tarkoittaa tahdonalaista ja tarkoituksenmukaista lihastyötä, joka kuluttaa energiaa. Alle kahdeksanvuotiaiden suositeltava fyysinen aktiivisuuden määrä on kolme tuntia päivässä. Varhaiskasvatusikäisten liikuntataitojen ytimenä voidaan nähdä motoristen perustaitojen kehittyminen. Niiden kehitystä tukevat mahdollisuudet omaehtoiseen vauhdikkaaseen leikkiin sekä ohjatut liikuntatuokiot. Lapsen motorinen kehitys linkittyy vahvasti kognitiiviseen kehitykseen ja ne molemmat kehittyvät limittäin lapsen liikkuessa ympäristössään. Motorinen ja kognitiivinen kehitys ovat edelleen yhteydessä lapsen oppimiseen ja oppimisvalmiuksiin.

Tutkielman aihe on ajankohtainen, sillä huoli lasten liian vähäistä liikkumista kohtaan on nostettu esiin useissa tutkimuksissa. Muun muassa varhaiskasvatuslaki, perusopetuslaki ja liikuntalaki korostavat lasten liikunnan merkitystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Kandidaatintutkielma toteutetaan kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkielman tulokset on kerätty yhdistelemällä useita aineistoja ja lähteitä, ja näin muodostettu laaja kuva aiheesta. Hyödyntämällä monipuolisesti korkeatasoisia lähteitä on otettu huomioon monenlaisia näkökulmia, ja näin on muodostunut luotettava kokonaisuus. Tutkielman tavoitteena on lisätä varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja varhaiskasvatusikäisten lasten huoltajien tietoa lasten fyysisen aktiivisuuden tärkeydestä sekä sen merkityksestä osana lapsen oppimista ja oppimisvalmiuksia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Selina Pylväs, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.