University of Oulu

Integration of substance compliance and a product lifecycle management system in case organization

Saved in:
Author: Rautio, Kuisma1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.3 MB)
Pages: 131
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202303141240
Language: English
Published: Oulu : K. Rautio, 2023
Publish Date: 2023-03-15
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Haapasalo, Harri
Kujala, Jaakko
Reviewer: Haapasalo, Harri
Kujala, Jaakko
Description:

Abstract

Substance compliance is the field of identifying applicable product material regulations and managing the product composition to match those regulations. As the various regulations expand and new standards are added, manufacturers must take increased precautions to ensure their products are in line with the latest regulations and standards for example by developing system integrations to ensure better management processes.

This thesis aims to study the development and implementation of an integration of a substance compliance management system with a product lifecycle management (PLM) system in a case organization. The perspective is on identifying how an integration of substance compliance and a PLM system can be conducted and what to take into consideration when introducing such an interface to current operations. The research methods used were two sets of semi-structured interviews and participatory observations.

The findings of this study indicate that substance compliance has connections to data quality. In the case organization in particular, in order to fully grasp the benefits of the integration, special care should be put into completing a three-step plan focused on improving data quality management, using change management to introduce the integration, and utilizing an early and proactive approach to substance compliance. The study largely focuses on giving actionable improvement recommendations, but it also contributes to the substance compliance literature by conducting a brief literature study on the topic and showing the connection of product data quality with the field of study.

Aineiden vaatimustenmukaisuuden hallitsemisen ja tuotteen elinkaaren hallintajärjestelmän yhdistäminen kohdeyrityksessä

Tiivistelmä

Aineiden vaatimustenmukaisuuden hallitseminen on ala, jossa tunnistetaan tuotemateriaalien lainsäädännöllisiä vaatimuksia ja varmistetaan, että tuote ei sisällä vaatimustenvastaisia aineita. Tuotemateriaaleja koskevien säädösten määrän kasvaessa elektroniikkavalmistajien on huolehdittava entistä tarkemmin, että heidän tuotteensa noudattavat viimeisimpiä lainsäädäntöjä ja standardeja. Yksi tapa tehdä näin on esimerkiksi panostaa systeemien yhdistämiseen, joka takaa paremmat hallintaprosessit.

Tämän diplomityön tarkoitus on tutkia aineiden vaatimustenmukaisuuden ja tuotteen elinkaaren hallintajärjestelmän yhdistämistä kohdeyrityksessä. Pääpaino työssä on tunnistaa, miten kahden järjestelmän yhdistäminen voidaan toteuttaa, sekä mitä tulisi ottaa huomioon yhdistetyn järjestelmän käyttöönotossa. Diplomityössä käytettiin kahta eri puolistrukturoitua haastattelua sekä osallistuvia havainnointeja tutkimusmenetelminä.

Tutkimustulokset osoittavat, että aineiden vaatimustenmukaisuudella on yhteys tuotedatan laatuun. Jotta kohdeyrityksessä voitaisiin ottaa täysi hyöty yhdistetystä järjestelmästä, tulisi yrityksen toteuttaa kolmiaskeleinen parannussuunnitelma. Suunnitelman tavoite on parantaa tuotedatanlaadun hallintaa, hyödyntää muutosjohtamisen oppeja järjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon, ja edesauttaa kohdeyritystä ennakoivaan aineiden vaatimustenmukaisuuteen. Työ keskittyy suurimmaksi osaksi kohdeyrityksen parannusehdotusten antamiseen, mutta se myös edistää aineiden vaatimustenmukaisuuteen kohdistuvaa kirjallisuutta pienellä kirjallisuuskatsauksella ja esittämällä linkin tuotedatan laadun kanssa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kuisma Rautio, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/