University of Oulu

Improvisoinnin hyödyt oppilaalle musiikkikasvatuksessa

Saved in:
Author: Oikarinen, Arttu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202303181260
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Oikarinen, 2023
Publish Date: 2023-03-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Linnilä, Johanna
Hakanpää, Tua
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoitus on kerätä tietoa improvisoinnin hyödyistä ja improvisoinnin toteutustavoista musiikkikasvatuksessa aiemman tutkimuksen pohjalta. Tutkimusmenetelmänä on kirjallisuuskatsaus, aiempaa tutkimusta tiivistävä narratiivinen yleiskatsaus.

Tutkimustuloksista selviää, että improvisointiin on monenlaisia lähestymistapoja. Improvisointi voi olla vapaata soittimellista tutkimista, joka ei ole tyyliin tai muotoon sidottua. Tällaiseenkin improvisointiin voidaan antaa opetuksessa jotain rajoitteita, esimerkiksi soitettavien sävelten määrään. Improvisaatio voidaan nähdä myös välineenä sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja itsen tutkimiseen, esimerkiksi vapaassa kuoroimprovisaatiossa. Improvisaation näkeminen musiikin ymmärtämisen keinona voi tarkoittaa esimerkiksi sointukiertoon improvisointia käyttäen jotain asteikkoa. Kun improvisaatiota lähestytään tyylisuuntautuneen asiantuntijuuden muotona, tavoitteena on tyylinmukainen improvisointi, jonka opettamiseen voi kuulua esimerkiksi esikuvien imitointia ja opettajan esittelemiä tyyliin kuuluvia käytäntöjä. Luovissa projekteissa improvisaatiota voidaan käyttää apuna esimerkiksi säveltämisessä.

Tuloksissa nousee esiin monenlaisia hyötyjä oppilaalle. Improvisointi voi kehittää monia musiikillisia taitoja, esimerkiksi yhteissoittotaitoja, kuuntelutaitoja ja instrumentin hallintaa. Lisäksi se voi lisätä hyvinvointia ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, kehittää sosiaalisia taitoja ja helpottaa esiintymisjännitystä. Improvisointi voi inspiroida uuden oppimiseen ja opettaa uusia oppimisen tapoja. Myös luovuus ja ajattelutaidot voivat kehittyä improvisoinnin avulla.

Monet tutkijat toivovat improvisoinnille relevantimpaa roolia musiikkikasvatuksessa ja ymmärryksen lisäämistä improvisoinnista ja sen opettamisesta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä improvisoinnin hyödyistä, jotta improvisaatio nähtäisiin nykyistä tärkeämpänä osana musiikkikasvatusta. Tuloksista selviää improvisoinnin monenlaiset hyödyt, käyttömahdollisuudet ja lähestymistavat, mikä voi tuoda ideoita improvisoinnin opettamiseen ja sen hyödyntämiseen muidenkin taitojen opettelussa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Arttu Oikarinen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/