University of Oulu

Yliopiston opintopsykologien näkemyksiä yliopisto-opiskelijoiden tuen tarpeista

Saved in:
Author: Ropponen, Venla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 59
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202303201265
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Ropponen, 2023
Publish Date: 2023-03-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sirkko, Riikka
Reviewer: Suorsa, Teemu
Sirkko, Riikka
Description:

Tiivistelmä

Korkeakouluopiskelijoiden tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Erityisesti mielenterveysongelmat ovat yleistyneet korkeakoulussa. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää opintopsykologien näkemyksiä yliopisto-opiskelijoiden haasteista ja tuen tarpeista, sekä selvittää tukikeinoja, joita opintopsykologit käyttävät tukeakseen opiskelijoita heidän haasteissaan.

Tutkimuksen teoriataustassa määritellään korkeakouluopiskelijoiden tuen tarpeita ja opiskelun tuki korkeakoulussa. Aiempien tutkimusten mukaan korkeakouluopiskelijoiden yleisimpiä tuen tarpeita ovat oppimisvaikeudet, mielenterveyden ongelmat, keskittymisen ja tarkkaavaisuuden pulmat sekä opiskelun haasteet, kuten ajanhallinta, vaativuus itseä kohtaan ja tenttiahdistus. Opintopsykologit ovat yliopiston henkilökuntaa. He tarjoavat ohjausta sekä psykologisia yksilö- ja ryhmäinterventioita opiskeluun liittyviin haasteisiin.

Pro gradu -tutkielman aineisto koostuu viiden opintopsykologin haastatteluista kolmesta eri suomalaisesta yliopistosta. Haastattelut on toteutettu puolistrukturoidulla teemahaastattelulla ja aineisto on analysoitu aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkielman tulokset osoittavat, että yliopisto-opiskelijoiden haasteet ja tuen tarpeet jakautuvat opiskelijan haasteisiin, opiskeluun kietoutuviin tuen tarpeisiin, ympäristön aiheuttamiin haasteisiin sekä kohdatuksi tulemisen tarpeeseen.

Opiskelijat kokevat ahdistuneisuutta, masentuneisuutta, maailman kriisien aiheuttamaa huolta, ympäristön aiheuttamia paineita sekä etäopiskelun mukanaan tuomaa yksinäisyyttä ja keskittymisen haasteita. Opiskelijoiden tuen tarpeet näkyvät esimerkiksi ajankäytön haasteina ja vaatimuksina itseään kohtaan. Opiskelijoilla on puhumisen sekä kuulluksi ja nähdyksi tulemisen tarpeita. Opintopsykologien tarjoamat tukikeinot opiskelijoiden tukemiseksi jakautuvat opiskelijan suoraan ja epäsuoraan tukemiseen. Opintopsykologit mahdollistavat vertaistukea, pyrkivät vähentämään opiskelijoiden paineita ja vaativuutta itseään kohtaan, sekä keskustelevat huolenaiheista ja haasteista opiskelijoiden kanssa. Opintopsykologit tekevät yliopistossa kehitystyötä opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseksi organisaatiotasolla.

Pro gradu -tutkielman tulokset ovat linjassa aiemman tutkimuksen kanssa. Opiskelijoiden haasteet ovat syklisiä ja voimakkaat opiskeluelämän haasteet sekä koronapandemian aiheuttama yksinäisyys ovat heikentäneet opiskelijoiden mielenterveyttä. Opiskelijoiden yksinäisyys on tutkimuksen huomionarvoinen tulos myös siksi, että yhteenkuuluvuuden tunne on hyvin merkityksellinen korkeakouluopiskelijoille. Olisi tärkeää tarkastella yliopisto-opetuksen ja opintojen järjestämisen toteutusta opiskelijoiden hyvinvoinnin näkökulmasta, sekä asettaa opintopsykologiset palvelut lakisääteisiksi.

University counseling psychologists’ views of the needs of university students

Abstract

The needs of post-secondary students, especially regarding mental health, have increased. This master’s thesis aims to establish counseling psychologists’ views regarding the needs and difficulties of university students and the measures the counseling psychologists use to support the students.

The needs of post-secondary students as well as the study support in higher education are being defined in the theoretical background of this master’s thesis. Prevalent needs post-secondary students have are learning difficulties, mental health issues, troubles in concentration and attention, and academic challenges, such as time management, demands for oneself and anxiety regarding exams. Counseling psychologists are staff members in universities and they provide counseling and individual as well as group interventions for students for problems regarding studying.

The data in this master’s thesis consists of five counseling psychologists’ interviews from three Finnish universities. The semi-structured focused interview was used to collect the data and it was analyzed using content analysis. The results show that the needs and difficulties of university students divide into students’ difficulties, needs that are intertwined with studies, difficulties attributable to society and the need to be met. Students experience anxiety and depression, worries caused by world crises, pressures attributable to their environment, as well as loneliness and troubles in concentration brought by remote studies. Students’ needs appear as difficulties in time management and as demandingness for oneself. Students need someone to talk to and want to be seen and heard. The measures the counseling psychologists use to support the students divide into direct and indirect support. Counseling psychologists enable peer support, aim to decrease students’ demands and pressures on themselves, as well as discuss worries and difficulties with students. Counseling psychologists aim to develop the university on an organizational level to increase the well-being of students.

The master’s thesis results are in line with previous studies. Students’ difficulties are cyclical, and intense academic difficulties as well as loneliness caused by the COVID-19 pandemic have debilitated the mental health of students. A result worth attention is the loneliness students face because a sense of belonging is very meaningful for post-secondary students. A major view for consideration is the implementation of university studies and teaching in the light of students’ well-being as well as setting psychological counseling services as statutory services.

see all

Subjects:
Copyright information: © Venla Ropponen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/