University of Oulu

Sidosryhmäjohtamisen hyvät käytänteet ja haasteet rakennusprojekteissa

Saved in:
Author: Tervonen, Tuomas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202303201266
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Tervonen, 2023
Publish Date: 2023-03-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Aaltonen, Kirsi
Description:

Tiivistelmä

Sidosryhmäjohtaminen on kriittinen osa projektijohtamista. Rakennusprojektien onnistumisen kannalta erityisen tärkeää on hyvä sidosryhmäjohtaminen, sillä sidosryhmiä on lukuisia ja rakennusprojektit ovat monimutkaisia. Vaikka sidosryhmäjohtamiseen on olemassa monenlaisia lähestymistapoja ja työkaluja, se ei siltikään ole helppoa rakennusprojekteissa. Tässä kandidaatintyössä pyritään selvittämään rakennusprojektien sidosryhmäjohtamisen hyviä käytänteitä sekä haasteita. Työn tavoitteena on toimia tietolähteenä projektien sidosryhmäjohtamisesta kiinnostuneille.

Työn tutkimusmenetelmänä on kirjallisuuskatsaus. Tutkimuksen olennaisimpana löydöksenä oli, että sidosryhmien analysointi on yleisin johtamiskeino rakennusprojekteissa, sillä sen avulla projektin johto tietää, miten huomioida kutakin sidosryhmää. Haasteena kuitenkin on se, että laajojen projektien sidosryhmiä on lukuisia ja niiden asema projektin suhteen vaihtelee. Tämä monimutkaistaa analysointia ja tekee siitä työlästä.

Jatkotutkimuksessa voitaisiin tutkia sidosryhmäjohtamista rakennusprojekteissa erityisesti sidosryhmien näkökulmasta ja sidosryhmäjohtamisen työkalujen käytännön soveltuvuuksia eri kokoisissa rakennusprojekteissa. Tätä työtä voidaan hyödyntää tietopakettina projektijohtamisen opiskelussa tai projektijohtajien kertauskoulutuksessa yleisellä tasolla. Tutkimuksen sisältö on hyödynnettävissä monentyyppisissä projekteissa kuitenkin muistaen, että esitettyjä keinoja tulee soveltaa osin projektikohtaisesti.

Good practices and challenges of stakeholder management in construction projects

Abstract

Stakeholder management is a critical part of project management. Good and effective stakeholder management is particularly important for the success of construction projects, given the large number of stakeholders and the complexity of construction projects. Although there is a variety of approaches and tools for stakeholder management available, it is still not easy in construction projects. This thesis aims to identify good practices and challenges of stakeholder management in construction projects. The aim is to serve as a source of information for those interested in stakeholder management in projects.

The research method used is a literature review. The main finding of the research was that stakeholder analysis is the most common management tool in construction projects, as it allows the project management to know how to take each stakeholder into account. The challenge, however, is that there are many stakeholders in large-scale projects and their position towards the project varies. This complicates the analysis and makes it more demanding.

Further research could explore stakeholder management in construction projects from the perspective of stakeholders and also the practical applicability of stakeholder management tools in construction projects of different sizes. This work could be used as a knowledge package in project management studies or in refresher training for project managers in general. The content of the study can be used in many types of projects, remembering that the methods presented must be applied to some extent on a projectspecific basis.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuomas Tervonen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.