University of Oulu

Käytännön työkokemuksen ja opettajan työnkuvan muutosten vaikutukset luokanopettajien asiantuntijuudelle

Saved in:
Author: Tölli, Juhana1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202303201267
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Tölli, 2023
Publish Date: 2023-03-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Silvola, Anni
Suorsa, Teemu
Description:

Tiivistelmä

Tämä tutkielma käsittelee käytännön työkokemuksen sekä opettajan työnkuvan muutosten vaikutuksia luokanopettajien asiantuntijuudelle. Tutkielman tavoitteena on selvittää, millä tavoin käytännön työkokemus vaikuttaa luokanopettajien asiantuntijuuden rakentumiseen, sekä millaisia haasteita opettajien työnkuvan muutokset luovat luokanopettajien asiantuntijuudelle. Luokanopettajien työ, työn asiantuntijavaatimukset sekä työnkuvan muutos ovat olleet paljon esillä myös julkisessa keskustelussa, joten aiheen tarkasteleminen on hyvin ajankohtaista.

Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena ja aineistona toimii useat jo aiemmin julkaistut suomenkieliset ja kansainväliset teokset ja julkaisut. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla tutkittavaa ilmiötä voidaan kuvata laaja-alaisesti ja se pyrkii vahvasti tutkittavan ilmiön ymmärtämiseen.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että käytännön työkokemus vaikuttaa positiivisesti luokanopettajien kognitiivisten kykyjen, kuten tiedon prosessoinnin ja ongelmanratkaisutaitojen kehittymiseen. Nämä taas ovat tärkeitä asiantuntijuuden osatekijöitä. Näiden lisäksi huomattiin, että yhteistyö ja osallistuva vuorovaikutus työyhteisössä ja sen toiminnassa vaikuttavat myönteisesti asiantuntijuuden kehittymiseen. Tutkimuksen tuloksista selvisi myös, että opettajan työnkuvan muutokset luovat useita haasteita luokanopettajien asiantuntijuudelle. Esimerkiksi alan lisääntynyt tutkimusperusteisuus ja vahvistunut asiantuntijaulottuvuus lisäävät työn vaatimuksia ja kiirettä, jolloin luokanopettajilla ei ole aina riittävästi voimavaroja oman asiantuntijuutensa kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juhana Tölli, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/