University of Oulu

Jatkuvan sortuman hallinta betonirakenteisessa kerrostalossa

Saved in:
Author: Näsänen, Marko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 7.3 MB)
Pages: 134
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202303211275
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Näsänen, 2023
Publish Date: 2023-03-21
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Niemi, Antti
Reviewer: Niemi, Antti
Liedes, Hannu
Description:

Tiivistelmä

Rakennukset täytyy suunnitella siten, ettei koko rakennus tai merkittävä osa sitä pääse sortumaan onnettomuuden seurauksena. Myös rakenteiden toimintakyky täytyy olla varmistettu onnettomuuden jälkeen, ettei henkilövahinkoja pääsisi syntymään. Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia jatkuvaa sortumaa betonirakenteisessa kerrostalossa. Tutkimuksen pohjalta luodaan suunnitteluohje ja työkaluja rakennesuunnittelun avuksi.

Suomessa rakennesuunnittelu perustuu eurokoodistandardiin. Työssä esitellään eurokoodin SFS-EN 1991-1-7 mukaiset menetelmät rakennuksen vaurionsietokyvyn parantamiseksi. Menetelmiä ovat sidejärjestelmä, vaihtoehtoiset kuormansiirtoreitit sekä avainasemassa oleva rakenne. Eurokoodin ohjeistus menetelmien soveltamiseen on kuitenkin puutteellinen.

Tutkimuksessa vertailtiin eurokoodissa annettujen menetelmien vaikutusta rakennuksen vaurionsietokykyyn. Tutkimus tehtiin pääosin käsin laskennalla ja FEM-laskennalla. FEM-laskenta tehtiin Strusoftin FEM-Design ohjelmistolla. Tietokonelaskennan avulla voitiin myös tutkia elementtien välisten liitososien vaikutusta rakennuksen vaurionsietokykyyn. Rakennuksen vaurionsietokyky paranee merkittävästi, kun rakenteet saadaan toimimaan yhdessä paikallisen vaurion syntymisen jälkeen. Rakenteiden toimiessa yhtenäisenä yksittäinen rakenneosa tai liitos ei muodostu kriittiseksi onnettomuustilanteessa.

Aiemmin tehtyjä tutkimuksia kantavilla seinillä muodostetuista betonirakennuksista ei ole juurikaan saatavilla. Tästä syystä tulosten oikeellisuutta on mahdotonta todentaa. Diplomityön tuloksena saatiin kuitenkin lisätietoa suunnitteluratkaisujen vaikutuksesta betonirakenteisen kerrostalon jatkuvan sortuman hallintaan. Työssä kehitettiin mahdollisia liitosratkaisuja, joita voidaan käyttää tarvittaessa rakennuksen vaurionsietokyvyn parantamiseksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Marko Näsänen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/