University of Oulu

”Kitara — ryhmässä kivempaa vai yksin hyödyllisempää?” : konservatoriosta valmistuneiden muusikoiden ja konservatorio-opettajien kokemuksiasähkökitaran yksilö-ja ryhmäopetuksen hyödyntämisestä

Saved in:
Author: Pyörälä, Henri1; Väisänen, Samu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.2 MB)
Pages: 93
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202303221292
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Pyörälä; S. Väisänen, 2023
Publish Date: 2023-03-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Paananen, Pirkko
Reviewer: Paananen, Pirkko
Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -tutkielmamme käsittelee konservatoriosta valmistuneiden muusikoiden ja konservatorio-opettajien kokemuksia sähkökitaran yksilö- ja ryhmäopetuksen hyödyntämisestä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää tutkittavien kokemuksia molempien opetusmuotojen hyödyistä ja haasteista, sekä miten niitä on konservatorioissa hyödynnetty.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu kuudesta luvusta. Ensimmäisessä teorialuvussa esittelemme kitaraa ja sähkökitaraa soittimina ja niiden historiaa. Toisessa teorialuvussa käsittelemme musiikkialan perustutkinnon perusteita, avaamme muusikon ammattitutkinnon historiaa Suomessa, sekä oppimisen eri osa-alueita. Kolmannessa teorialuvussa käsittelemme sähkökitaran opettamisen teoriaa, sen opiskeluun liittyviä haasteita, sekä yksilö- ja ryhmäopetuksen haasteita. Neljännessä teorialuvussa esittelemme molemmat opetusmuodot ja viidennessä teorialuvussa opettajan valmiuksia. Kuudennessa teorialuvussa esittelemme Decin ja Ryanin itseohjautuvuusteorian.

Tutkielma on fenomenografinen tutkimus, jonka aineisto on kerätty harkinnanvaraisella otannalla. Aineisto koostuu viidestä (N=5) tutkittavasta, joista kolme on konservatoriosta sähkökitara pääinstrumenttinaan valmistuneita muusikoita ja kaksi on konservatorio-opettajia. Kaikilla haastateltavilla on kokemusta yksilö- ja ryhmäopetuksen hyödyntämisestä konservatorio-opinnoissa. Aineisto on analysoitu fenomenografisella analyysillä.

Tutkimuksen tuloksena selvisi, että yksilöopetuksessa opetuksen yksilöllistäminen koettiin tärkeäksi vaikkakin siinä oli myös haasteita. Yksilöopetuksessa opettajan ja opiskelijan henkilökemiat koettiin tärkeiksi ja niillä voi olla positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia opetukseen. Ryhmäopetuksessa hyödyiksi koettiin yhteisöllisyys, vertaisoppiminen sekä vertaistuki. Kilpailu-asetelma ja esiintyminen ryhmässä vaikuttivat oppimiseen positiivisesti sekä negatiivisesti. Molempia opetusmuotoja toteutettiin osittain samojen kuin eri sisältöjä hyödyntäen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henri Pyörälä; Samu Väisänen, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.