University of Oulu

Musiikkikasvattajien käsityksiä absoluuttisesta sävelkorvasta

Saved in:
Author: Tuhkala, Jonne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.7 MB)
Pages: 79
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202303221293
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Tuhkala, 2023
Publish Date: 2023-03-24
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Paananen, Pirkko
Reviewer: Suorsa, Teemu
Paananen, Pirkko
Description:

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan musiikkikasvattajien käsityksiä absoluuttisesta sävelkorvasta ja tarkemmin, millä tavoin absoluuttinen sävelkorva näyttäytyy opetuksessa, sekä millä tavoin absoluuttisen sävelkorvan omaava oppilas tulisi ottaa huomioon opetuksessa.

Absoluuttinen sävelkorva tarkoittaa kykyä tunnistaa ja tuottaa sävelkorkeuksia ilman referenssiääntä. Ilmiötä pidetään olemukseltaan äärimmäisenä, sekä lahjakkuuden merkkinä ja se on kiinnostanut paljon eri alojen tutkijoita.

Tutkielman teoreettinen viitekehys käsittelee niin äänen havaitsemiseen ja sen mekanismeihin, kuin absoluuttisen sävelkorvan ympärillä näyttäytyviin fysiologisiin ilmiöihin, kuten näkövammaisuuteen ja synestesiaan liittyvää tutkimusta.

Tämä pro gradu -tutkielma on toteutettu laadullisena tutkimuksena, tarkemmin fenomenografista tutkimussuuntausta hyödyntäen. Tutkimukseen osallistui viisi henkilöä, jotka kaikki ovat musiikkikasvattajia: Kaksi musiikin hahmotusaineiden opettajaa, yksi soitonopettaja, yksi musiikinopettaja, sekä yksi kuoronjohtaja, joka on myös toiminut musiikinopettajana.

Tutkimuksen tulokset ovat monipuolisia. Musiikkikasvattajat pohtivat muun muassa absoluuttiseen sävelkorvaan vaikuttavia tekijöitä, absoluuttisen sävelkorvan omaavan oppilaan menestymistä, vahvuuksia, heikkouksia, absoluuttisen sävelkorvan omaavan oppilaan huomioimista ja tukemista, eriyttämistä opetuksessa ja absoluuttisen sävelkorvan roolia kuoroympäristössä. Lisäksi erilaiset fysiologiset ilmiöt absoluuttisen sävelkorvan ympärillä nousivat esiin tuloksissa, kuten synestesia, näkövammaisuus ja iän vaikutus absoluuttiseen sävelkorvaan.

Uutta tietoa saatiin liittyen absoluuttisen sävelkorvan pedagogiseen tutkimukseen, aiempi pedagoginen tutkimus on hyvin vähäistä. Tämän tutkimuksen pohjalta ilmeni esimerkiksi, ettei absoluuttisen sävelkorvan omaava oppilas välttämättä päädy musiikin ammattilaiseksi sen enempää, kuin muutkaan oppilaat.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jonne Tuhkala, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/