University of Oulu

Musiikin aineenopettajien kokemuksia musiikkiteknologian käytöstä ja sen vaikutuksista oppilaiden motivaatioon

Saved in:
Author: Paananen, Jani1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 65
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202303221294
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Paananen, 2023
Publish Date: 2023-03-23
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Paananen, Pirkko
Reviewer: Paananen, Pirkko
Laru, Jari
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on musiikinopettajien kokemukset musiikkiteknologian käytöstä musiikinopetuksen työmenetelmänä ja miten musiikkiteknologian käyttö vaikuttaa oppilaiden motivaatioon musiikin oppiainetta kohtaan.

Musiikkiteknologian käytön hyötyjä ja haittoja ovat tutkineet aiemmin mm. King ja Himonides (2016) kokoomateoksessaan ”music technology and education: critical perspectives”.

Tässä tutkimuksessa motivaation ja musiikkiteknologian käytön yhteyttä on tutkittu Ryanin ja Decin (2000) itsemääräämisteorian näkökulmasta. Teoria valikoitui tutkimukseen, koska se mainittiin usein musiikkikasvatusta käsittelevässä kirjallisuudessa ja teoria huomioi myös sosiaalisten ympäristöjen vaikutuksen motivaation syntyyn. Tämä on mielestäni tärkeää kun tutkitaan motivaation syntyä luokkahuonekontekstissa.

Tutkimuksen aineisto on kerätty Suomessa työskenteleviltä ja aiemmin työskenneiltä musiikin aineenopettajilta. Kerääminen on toteutettu verkon välityksellä jaetulla kyselylomakkeella. Tutkimusaineistoa on analysoitu laadullisen sisällönanalyysin menetelmin koodaamalla Nvivo -koodausohjelmalla aineistosta löytyvää sisältöä motivaatioteoriasta ja aineistosta löytämieni teemojen mukaisesti. Tutkimusaineiston otokseksi valikoitui 29 kyselyyn vastannutta Suomessa ammattiaan harjoittavaa tai aiemmin ammattia harjoittanutta musiikin aineenopettajaa.

Tutkimuksen aineistosta käy ilmi opettajien kahtiajakautunut mielipide teknologian käyttämistä kohtaan. Musiikkiteknologian positiivisista vaikutuksista on kuitenkin aineiston perusteella paljon näyttöä ja se kytkeytyy myös Ryanin ja Decin (2000) itsemääräämisteorian psykologisiin perustarpeisiin.

Aineistosta nousee esiin myös musiikinopettajien tarve teknologian käyttämiseen liittyvälle lisäkoulutukselle ja teknologian negatiiviset vaikutukset kytkeytyvät myös osittain koulutuksen ja tietotaidon puutteeseen. Tutkimuksessa tunnistetaan myös teknologian käytön mahdollisesti oppilaita harhauttava vaikutus ja esiin nousee mahdollisuus käyttää musiikin tekemiseen tarkoitettuja laitteita muihin tarkoituksiin.

Music teachers experiences on using music technology and effects of music technology in student motivation

Abstract

The topic of this master’s thesis is music teachers experiences of using music technology and the effects of music technology usage related to students motivation towards music as a school subject.

The pros and cons of using music technology has been studied previously by King and Himonides (2016) in their composite work called “Music, technology and education: critical perspectives”.

In this study the correlation between motivation and the usage of music technology have been studied in the context of Ryans and Decis (2000) self-determination theory. The reason this theory is used throughout the study is the fact that it was sited often in the literacy related to the field of music education study. The second reason is the theory’s inclusion of the social environments as a factor in the forming of motivation. I find this fact important as this study is examining motivation in the classroom context.

The research material has been collected from teachers that are currently employed or have been formerly employed in finnish schools as music teachers. The data collection is done using an online survey form. The material has then been analysed using a qualitative content analysis method. This has been done with the help of a data coding software called Nvivo. The material is coded using both theoretical concepts found from the written research material and the themes emerging from the research material provided by the music teachers. The size of my sample is 29 teachers that are professional music teachers currently or previously employed in Finland.

The study shows a polarizing opinion regarding the technology usage. Despite that the positive effects of using music technology are evident in the research material and it is also in line with the self determination theory by Ryan and Deci (2000) and the idea of basic psychological needs that is presented in the theory.

Also merging from the research material is the need for more technology related training for the teachers and many negative attitudes towards technology seem to stem from a lack of training and knowledge regarding technology.

In the study there is also evidence that the usage of technology can have a distracting effect on the students because the students are able to use the devices to do things unrelated to their education.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jani Paananen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/