University of Oulu

Käsinukke pedagogisena työvälineenä alle kouluikäisten kehotunnekasvatuksessa

Saved in:
Author: Säisä, Anna-Kaisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202303221295
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-K. Säisä, 2023
Publish Date: 2023-03-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Keränen, Jaana
Kinnunen, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan sitä, miten käsinukke toimi alle kouluikäisten lasten kehotunnekasvatuksessa pedagogisena työvälineenä. Tässä tutkielmassa kehotunnekasvatuksella tarkoitetaan alle kahdeksanvuotiaiden lasten seksuaali- ja turvataitokasvatusta. Tutkielma toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena ja sen tutkimusmenetelmiksi valittiin kuvaileva kirjallisuuskatsaus sekä osallistuva havainnointi, jolla kerättiin tutkielman empiirinen aineisto. Tutkielmassa tarkastellaan aikaisempien tutkimusten kautta kehotunnekasvatusta ja sitä ohjaavia asiakirjoja, sisältöä sekä varhaiskasvatusta ja esiopetusta kehotunnekasvatuksen oppimisympäristönä. Aikaisempia tutkimuksia on hyödynnetty myös tutkittaessa sitä, miten käsinukke toimii pedagogisena työvälineenä. Tutkielman empiirisen aineiston keruu toteutettiin osallistuvan havainnoinnin kautta pohjoissavolaisen päiväkodin kolmella kehotunnekasvatushetkellä.

Tutkielman tulokset osoittavat, että käsinukkea voidaan käyttää monipuolisesti alle kouluikäisten kehotunnekasvatuksessa. Tässä tutkielmassa tunnistettiin kuusi potentiaalista käyttötapaa käsinukelle alle kouluikäisten kehotunnekasvatuksessa. Nämä ovat tiedonvälittäminen, toiminnan ja käytöksen mallintaminen, toimintaan motivointi ja motivaation ylläpito, emotionaalisen hyvinvoinnin tukeminen, vuorovaikutuksen apuväline sekä havainnollistamisen apuväline. Varhaiskasvatuksessa sekä esiopetuksessa leikki nähdään keskeisenä työtapana, jonka avulla voidaan edistää lapsen hyvinvointia, oppimista ja kehitystä. Samaa leikillisyyttä hyödyntäen käsinukke auttaa säilyttämään kehotunnekasvatushetket lapsen ikä- ja kehitystasolle sopivana.

Varhaiskasvatus sekä esiopetus tarjoavat toimintaympäristön, joissa kehotunnekasvatuksen osa-alueita voidaan harjoitella luontevasti ja lapsen ikätaso huomioiden. Useat lapset myös osallistuvat näiden toimintaan osana omaa arkeaan. Tutkielma tarjoaakin alle kouluikäisten parissa työskenteleville tietoa siitä, kuinka käsinukke toimi pedagogisena työvälineenä kehotunnekasvatuksessa. Samalla tutkielma tarjoaa ideoita siitä, kuinka käsinukkea voidaan hyödyntää osana alle kouluikäisten kehotunnekasvatusta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anna-Kaisa Säisä, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/