University of Oulu

Opettajien kokemuksia motorisen oppimisen vaikeuksien ilmenemisestä ja tukemisesta alakoulussa

Saved in:
Author: Roponen, Nina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 92
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202303281312
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Roponen, 2023
Publish Date: 2023-03-28
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sirkko, Riikka
Reviewer: Takalo, Susanna
Sirkko, Riikka
Description:

Tiivistelmä

Motorisen oppimisen vaikeudet voivat vaikuttaa yksilön kehitykseen ja hyvinvointiin ja hankaloittaa niin arjen toimia kuin koulussa suoriutumista. Motorisen oppimisen vaikeuksille ovat tyypillisiä haasteet hieno- ja karkeamotoriikan taidoissa, mutta motoriikan haasteet voivat kuitenkin myös vaikuttaa yksilön psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Opettajilla on velvollisuus tukea oppilaidensa oppimista ja koulunkäyntiä heidän tarvitsemallaan tavalla.

Tässä pro gradu -tutkielmassa keskityttiin opettajien kokemuksiin motorisen oppimisen vaikeuksista alakouluympäristössä. Tavoitteena oli selvittää, miten motorisen oppimisen vaikeudet ilmenevät oppilailla sekä millaisia keinoja opettajat ovat käyttäneet motorisen oppimisen vaikeuksien tukemisessa. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, millaista moniammatillista yhteistyötä opettajat tekevät motorisen oppimisen vaikeuksien tukemisen yhteydessä. Tutkielma toteutettiin yleisenä laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella, joka jaettiin Facebookissa kolmessa yksityisessä ryhmässä. Tutkimukseen osallistui 16 opettajaa, joista 12 oli erityisopettajia ja 3 luokanopettajia. Aineiston analyysissä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä sekä hyödynnettiin määrällistä aineiston kvantifiointia.

Tutkimuksen tulosten mukaan oppilaiden motorisen oppimisen vaikeudet ilmenevät alakouluympäristössä motoriikassa ja liikunnallisissa taidoissa, vaikeuksina sosiaalisessa osallistumisessa, oppimisessa sekä arjen toimissa. Tuloksissa tulee myös esille, että opettajat käyttävät motorisen oppimisen vaikeuksien tukemisessa monipuolisia menetelmiä, kuten motoriikan harjoittelun lisäämistä arjessa sekä opetuksen eriyttämistä. Tukemisen yhteydessä toteutettu moniammatillinen yhteistyö tapahtuu useimmiten koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa jakamalla tietoa, pitämällä yhteyttä sekä suunnittelemalla tukea yhdessä.

Tutkielma tarjoaa uutta tietoa motorisen oppimisen vaikeuksien tukemisesta koulun arjessa. Saatujen tulosten avulla voidaan lisätä opettajien tietoisuutta motorisen oppimisen vaikeuksista ja niiden tukemisen keinoista. Opettajien tulee tietää motorisen oppimisen vaikeuksista, jotta oppilaiden kehitystä ja hyvinvointia voidaan tukea myös koulussa.

Teachers’ experiences of the manifestation and support of motor learning difficulties in primary school

Abstract

Motor learning difficulties can affect an individual’s development and well-being and complicate everyday activities as well as performance at school. Motor learning difficulties are characterized by challenges in fine and gross motor skills and clumsiness. However, motor challenges can also affect an individual’s psychological and social well-being. Teachers have an obligation to support their students’ learning and studying in the way they need.

This master’s thesis focused on teachers’ experiences of motor learning difficulties in a primary school environment. The goal was to find out how students motor learning difficulties manifest and what kind of support means teachers have used to support motor learning difficulties. Additionally, the goal was to find out what kind of multi-professional cooperation teachers do in connection with supporting motor learning difficulties. The thesis was carried out as a generic qualitative study. The research material was gathered by using an electronic survey, which was shared on Facebook in three private groups. 16 teachers participated in the study, 12 of them were special education teachers and 3 were classroom teachers. In the analysis of the data, a study material-based content analysis was used, and the quantification of the data was utilized.

According to the results of the study, students’ motor learning difficulties manifest in the primary school environment in motor skills and physical skills, as difficulties in social participation, learning and everyday activities. The results also show that teachers use versatile methods to support motor learning difficulties, such as increasing motor practice in everyday life and differentiating teaching. The multi-professional cooperation implemented in connection with support mostly takes place with actors outside the school by sharing information, keeping in touch, and planning support together.

The thesis offers new information on supporting motor learning difficulties in everyday school life. The obtained results can be used to increase teachers’ awareness of motor learning difficulties and ways to support them. Teachers should know about the difficulties of motor learning so that the development and well-being of students can be supported at school as well.

see all

Subjects:
Copyright information: © Nina Roponen, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/