University of Oulu

Kodin ja koulun välinen yhteistyö oppimisessaan tukea tarvitsevan oppilaan huoltajien kanssa opettajien kuvaamana

Saved in:
Author: Jääskö, Enni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 66
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202303281313
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Jääskö, 2023
Publish Date: 2023-03-28
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Keränen, Virve
Uitto, Minna
Reviewer: Sirkko, Riikka
Keränen, Virve
Description:

Tiivistelmä

Kodin ja koulun välinen yhteistyö on oppilaan kanssa tehtävän yhteistyön jälkeen tärkein yhteistyön muoto, jota opettajat tekevät työssään. Yhteistyö oppilaan huoltajien kanssa tukee opettajan opetustyötä. Huoltajan kanssa tehtävän yhteistyön merkitys oppilaalle aiempien tutkimusten valossa näyttäytyy erittäin tärkeänä oppimistulosten, motivaation, sosiaalisten suhteiden, henkisen hyvinvoinnin ja opintojen nivelvaiheiden kannalta.

Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on kodin ja koulun välinen yhteistyö oppimisessaan tukea tarvitsevan oppilaan huoltajien kanssa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaista kodin ja koulun välinen yhteistyö on oppimisessaan tukea tarvitsevan oppilaan huoltajien kanssa opettajien kuvaamana sekä millaisia merkityksiä opettajat antavat yhteistyölle. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan käsitteitä kodin ja koulun välinen yhteistyö ja oppimisen tuki. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on Suomessa perusopetuslaissa määrättyä ja yhteistyön merkitys korostuu erityisesti silloin, jos oppilaalla ilmenee jonkin tasoista tuen tarvetta. Oppimisen tuki on myös perusopetuslaissa määrättyä ja oppilaalle tulee antaa tukea heti tarpeen ilmetessä. Tässä tutkimuksessa oppimisessaan tukea tarvitseva oppilas tarkoittaa oppilasta, joka saa tehostettua tai erityistä tukea. Tutkimus on kvalitatiivinen ja aineiston analyysi on toteutettu aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Tutkimuksen aineisto on koottu sähköisellä Webropol-kyselytyökalulla ja se koostuu kymmenestä kyselyvastauksesta. Tutkimukseen osallistui luokanopettajia, aineenopettajia sekä erityisopettajia.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yhteistyö oppimisessaan tukea tarvitsevan oppilaan huoltajien kanssa on säännöllistä. Siinä kuinka usein yhteistyötä toteutetaan, on eroja opettajaryhmien välillä. Yhteistyötä toteutetaan pääasiassa tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Yhteistyön toteuttamisessa keskeistä on kommunikaatio, joka ilmeni vastavuoroisena tiedon jakamisena huoltajien kanssa ja yksipuolisempana tiedottamisena. Positiivisen keskusteluilmapiirin ylläpitäminen korostui vastauksissa. Keskeisiä haasteita kodin ja koulun välisessä yhteistyössä oppimisessaan tukea tarvitsevien oppilaiden huoltajien kanssa oli opettajien mukaan huoltajien vaikeus hyväksyä lapsensa tuen tarvetta, resurssien puute, haastavat yhteistyösuhteet huoltajien kanssa sekä aikatauluongelmat. Tulosten mukaan opettajat pitävät yhteistyötä tärkeänä asiana oppilaan opintojen edistymiselle, ja huoltajilta saatu tuki koulunkäyntiin on oppimisen kannalta oleellista. Yhteistyö näyttäytyi tuloksissa myös isona ja tärkeänä osana opettajan arkityötä. Luottamuksellinen yhteistyösuhde opettajien ja huoltajien välillä on opettajien mukaan oleellista yhteistyön onnistumisen kannalta. Lisäksi opettajat kokivat olevansa vastuussa oikean tiedon antamisessa huoltajille sekä oppilaille. Tutkimuksen tulokset osoittavat selvästi, että yhteistyö oppimisessaan tukea tarvitsevan oppilaan huoltajien kanssa on tärkeää niin oppilaille kuin opettajillekin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Enni Jääskö, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/