University of Oulu

Pedagogiset keinot autismikirjon lapsen kohtaamisen tueksi varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Marttila, Essi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202303301324
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Marttila, 2023
Publish Date: 2023-03-31
Thesis type: Bachelor's thesis
Tutor: Kess, Riikka
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmani käsittelee pedagogisia keinoja autismikirjon lapsen kohtaamisen tueksi varhaiskasvatuksessa. Autismikirjo on lisääntynyt viime vuosina ja diagnosointi tapahtuu yleensä varhaiskasvatusiässä. Varhaiskasvatuksen pohja perustuu jokaisen lapsen tuntemiselle. Autismikirjon lapsilla on kuitenkin kokemuksia kohtaamisen ulkopuolelle jäämisestä. Tutkielmani tavoitteena oli löytää keskeiset pedagogiset menetelmät, joiden avulla autismi-kirjon lapsi tulisi kohdatuksi varhaiskasvatuksessa.

Toteutin tutkielmani kuvailevana, narratiivisena kirjallisuuskatsauksena. Narratiivinen kirjallisuuskatsaus kerää aikaisempaa tutkimustietoa aiheesta ja tiivistää näiden tutkimusten keskeisimmät sisällöt. Tutkielmassa hyödynsin monipuolisesti erilaisia suomalaisia ja kansainvälisiä aineistoja. Pyrin valitsemaan tutkielmaani mahdollisimman tuoretta, tieteellistä lähdekirjallisuutta.

Tutkielmani tulosten mukaan keskeisimmät pedagogiset menetelmät kohtaamisen tueksi varhaiskasvatuksessa voidaan jakaa neljään osaan. Ensimmäinen osa on vuorovaikutus. Vuorovaikutuksen tueksi käytettävät menetelmät mahdollistavat autismikirjon lapsen kanssa kommunikoinnin varhaiskasvatuksessa. Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi tukiviittomat ja PECS-menetelmä. Toinen osa on arjen strukturoiminen. Autismikirjon lapsen arjessa selviäminen mahdollistuu strukturoidun arjen myötä. Kolmantena tuloksieni mukaan on aistien huomioiminen. Varhaiskasvatusympäristöä luodessa tulee huomioida erilaiset aistiyliherkkyydet. Viimeisenä tuloksissani ilmenee vahvuuksien huomioiminen. Jokaisen lapsen tunteminen mahdollistaa yksilöllisen kohtaamisen.

Hyödynsin tutkielmaani tehdessä monipuolisesti erilaista tutkimuskirjallisuutta. Pidän tällöin tutkielmani tuloksia luotettavana. Luotettavuutta lisää myös käytetyn aineiston tuoreus. Tutkielmastani hyötyy varhaiskasvatuksen kentällä työskentelevät henkilöt sekä autismikirjon lasten vanhemmat. Tutkielmani perusteella voidaan sanoa, että varhaiskasvatuksen resurssipula on yksi tekijä, joka haastaa autismikirjon lapsen kokonaisvaltaista kohtaamista varhaiskasvatuksessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Essi Marttila, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.