University of Oulu

Grammatik : Themen, Darstellung und Übungen in den Deutschlehrbüchern Licht an! 2 und Echt! 2

Saved in:
Author: Leino, Josefiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, German Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 54
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202303311326
Language: German
Published: Oulu : J. Leino, 2023
Publish Date: 2023-04-03
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Grasz, Sabine
Reviewer: Grasz, Sabine
Havela, Anniina
Description:

Abstract

Das Ziel dieser Pro-Gradu-Arbeit war herauszufinden, welche Unterschiede und Ähnlichkeiten es bei der Darstellung von Grammatik in zwei Deutschlehrbüchern, die auf der Basis von verschiedenen Lehrplänen verfasst wurden, gibt. In den finnischen Lehrplänen werden größere Änderungen alle zehn Jahre gemacht und die Lehrbücher werden deswegen ebenfalls erneuert. Weil die Grammatik von den Lernenden oft als schwer gesehen wird, ist es wichtig, die Änderungen in Hinblick auf die Grammatik zwischen den Büchern zu untersuchen. Die Methoden des Fremdsprachenunterrichts stehen in einem Zusammenhang mit den Lehrbüchern und es ist deshalb möglich, die Lehrpläne und die Bücher mit den Methoden zu vergleichen, was auch hier gemacht wurde.

In dieser Pro-Gradu-Arbeit wurden die Deutschlehrbücher Licht an! 2 und Echt! 2 untersucht. Das Buch Licht an! 2 wurde für den Lehrplan aus dem Jahr 2014 gemacht und Echt! 2 für den Lehrplan aus dem Jahr 2004. Beide Bücher werden in der achten Klasse beim Lernen der A2-Sprache verwendet. In den qualitativen Teilen der Untersuchung wurden die Themen der Grammatikbeschreibungen, die Grammatikdarstellungen und -übungen analysiert. Obwohl die Grammatik das Hauptthema dieser Arbeit ist, wurden die Bücher auch in ihrer Ganzheit verglichen. In den quantitativen Teilen der Untersuchung wurde dann die Anzahl der Grammatikdarstellungen und -übungen erhoben. In der Arbeit wurde die Grammatikdarstellung in den Büchern miteinander, aber auch mit den Lehrplänen und Methoden des Fremdsprachenunterrichts verglichen.

Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass die Modernisierung der Lehrpläne ein wichtiger Faktor bei den Unterschieden zwischen den Büchern ist. Bei den Grammatikdarstellungen gibt es große Unterschiede, weil das Buch Echt! 2 keine induktiven Darstellungen der Grammatik gibt, sondern mehr deduktive. Das Lehrbuch Licht an! 2 gibt dagegen keine deduktiven Darstellungen, sondern mehr induktive. Die Grammatikübungen zeigen ebenfalls die Modernisierung, weil es neue Übungstypen im Buch Licht an! 2 gibt, z.B. Grammatikübungen mit Bewegung und Videos. Die Modernisierung im neuen Lehrplan zeigt sich also im neueren Lehrbuch. Im Gegensatz dazu sind die Methoden des Fremdsprachenunterrichts in den Lehrbüchern nicht so klar zu sehen. Die Lehrpläne beinhalten keine genauen Beschreibungen der Methoden, wie Fremdsprachen unterrichtet werden sollen, und die Lehrbücher beinhalten Merkmale verschiedener Methode. Die Weiterentwicklung dieser Pro-Gradu-Arbeit könnte eine Untersuchung von zwei digitalen Lehrwerken sein oder es könnten ein sehr altes Lehrbuch und ein neues miteinander verglichen werden. Die Ergebnisse dieser Untersuchung geben die Möglichkeit, die Lehrbücher und insbesondere den Grammatikunterricht weiterzuentwickeln.

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on saada selville, mitä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia on kieliopin esittämisessä kahdessa eri saksanoppikirjassa, jotka on tehty eri opetussuunnitelmien pohjalta. Kirjat on uusittu, koska opetussuunnitelmiin tulee suurempia muutoksia kymmenen vuoden välein ja kirjat pyrkivät vastaamaan näihin muutoksiin. Oppilaat kokevat kieliopin usein vaikeana ja siksi onkin tärkeää tutkia eroavaisuuksia kieliopin esittämisessä oppikirjojen välillä. Vieraiden kielten opetusmenetelmät liittyvät hyvin läheisesti oppikirjoihin, minkä vuoksi on mahdollista vertailla sekä opetussuunnitelmia että kirjoja näiden menetelmien kanssa, niin kuin tässäkin työssä on tehty.

Tutkimuskohteena tässä pro gradu -tutkielmassa ovat saksankirjat Licht an! 2 ja Echt! 2. Kirjoista Licht an! 2 tehtiin 2014 ilmestyneen opetussuunnitelman pohjalta ja vastaavasti kirja Echt! 2 tehtiin 2004 ilmestyneen opetussuunnitelman pohjalta. Molempia kirjoja on käytetty kahdeksannella luokalla saksan opiskelussa A2-kielenä. Tutkielman laadullisessa osassa analysoidaan kielioppiteemoja, kieliopin esitystapoja sekä kielioppitehtäviä. Vaikka tutkielman pääteemana on kielioppi, vertaillaan oppikirjoja myös kokonaisuudessaan toisiinsa. Tutkielman määrällinen osa käsittelee kieliopin esitysten sekä kielioppitehtävien määrää. Työssä vertaillaan kirjojen kieliopin esitystapoja toisiinsa, mutta sen lisäksi niitä vertaillaan opetussuunnitelmiin sekä vieraiden kielten opetusmenetelmiin.

Tutkimustulokset osoittavat, että opetussuunnitelmien modernisointi on tärkeä oppikirjojen eroavaisuuksia selittävä tekijä. Kieliopin esittämisessä on suuria eroja, sillä kirjassa Echt! 2 ei ole lainkaan induktiivisia kieliopin esitystapoja, mutta paljon deduktiivisia. Oppikirjassa Licht an! 2 ei sitä vastoin ole lainkaan deduktiivisia kieliopin esitystapoja, mutta paljon induktiivisia. Niin ikään kielioppitehtävissä näkyy modernisointi, sillä kirjassa Licht an! 2 on kokonaan uusia tehtävätyyppejä kuten kielioppitehtävät yhdistettynä liikkumiseen sekä videot. Uuden opetussuunnitelman modernisointi näkyy siis selkeästi uudemmassa oppikirjassa. Sitä vastoin tutkielman teoreettisessa osassa esitellyt vieraiden kielten opetusmetodit eivät ole niin selkeästi nähtävillä tukituissa oppikirjoissa. Opetussuunnitelmat eivät sisällä lainkaan tarkkoja kuvauksia näistä metodeista tai siitä, miten vieraita kieliä pitäisi opettaa. Sen sijaan oppikirjat sisältävät piirteitä monista eri opetusmetodeista. Tästä pro gradu -tutkielmasta voitaisiin kehittää esimerkiksi kahden digitaalisen oppikirjan vertailu tai vastaavasti olisi mahdollista vertailla todella vanhaa ja uutta oppikirjaa keskenään. Tutkimustulokset tästä työstä antavat mahdollisuuden kehittää oppikirjoja ja etenkin kieliopin opettamista eteenpäin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Josefiina Leino, 2023. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/