University of Oulu

”Opettaja on silloin paras opettaja, kun hän tuntee oppilaansa tarpeeksi hyvin” : opettajien kokemuksia haastavista vuorovaikutustilanteista oppilaiden kanssa ja niihin käytetyistä ratkaisukeinoista

Saved in:
Author: Karjula, Henriikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 84
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202303311327
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Karjula, 2023
Publish Date: 2023-04-03
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Suvilehto, Pirjo
Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää luokanopettajien kokemuksia haastavista vuorovaikutustilanteista työssään oppilaiden kanssa ja niihin käytetyistä ratkaisukeinoista. Tarkastelun kohteena on opettajien omakohtaiset kokemukset ja käsitykset siitä, mikä on haastava vuorovaikutustilanne ja miten opettajan toiminta on auttanut tilanteen ratkaisemiseksi. Tutkielman aineisto kerättiin teemahaastatteluna. Metodologisena lähestymistapana on laadullisen tutkimusten piiriin kuuluva fenomenologia, jonka lähtökohtana ovat ihmisten kokemukset. Tutkielman luotettavuutta lisää tutkimusprosessin vaiheiden tarkka kuvaaminen sekä monipuolinen lähdekirjallisuus.

Tutkielman viitekehys rakentuu opettajan ja oppilaan väliseen vuorovaikutukseen liittyvien käsitteiden ympärille, joita tarkastellaan opettajan, oppilaan ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Teoreettinen viitekehys pohjautuu aiempiin aiheesta tehtyihin tutkimuksiin, mutta tutkimuksen aineisto muodostaa lopullisen teorian tutkielmalle. Vuorovaikutuksen käsite on laaja ja opettaja-oppilas-vuorovaikutussuhde käsitteenä on erilainen tutkittaessa sitä oppilaan vai opettajan näkökulmasta. Tässä tutkielmassa pääpaino on opettajan näkökulmassa. Haastava vuorovaikutus ei ole käsitteenä yksiselitteinen, vaan käsitteen määrittelyyn vaikuttaa vuorovaikutustilannetta arvioineen henkilön subjektiiviset käsitykset ja kokemukset.

Tutkielman tulosten mukaan haastavat vuorovaikutustilanteet voivat olla fyysistä tai psyykkistä väkivaltaa sekä oppilaan vetäytyvää käyttäytymistä. Ammattimainen ja läsnä oleva opettaja kohtaa oppilaansa lämpimästi, mikä auttaa ratkaisemaan haastavia vuorovaikutustilanteita. Opettajan aito kiinnostus oppilaaseen ja hyvän huomaaminen koettiin keskeisiksi tekijöiksi haastavien tilanteiden selvittämisessä. Tutkielma vahvistaa omalta osaltaan käsitystä haastavista vuorovaikutustilanteista ja sitä, että opettajan oma toiminta vaikuttaa vahvasti siihen, mihin suuntaan tilanne kehittyy.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henriikka Karjula, 2023. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.